Det var i december förra året som Sveriges Kommuner och regioners experter i Rådet för nya terapier, NT-rådet, gav klartecken för immunterapi hos vissa kvinnor med spridd bröstcancer.

NT-rådet rekommenderade då kombinationsbehandling med PD-L1-hämmaren Tecentriq (atezolizumab) och cytostatikumet paklitaxel vid återfall i trippelnegativ bröstcancer med ett positivt PD-L1-uttryck i tumören.

Därmed fick kvinnor med den här aggressiva formen av bröstcancer hopp om effektivare behandling.

– Fram tills nu har vi saknat bra behandlingsalternativ för de kvinnor som får återfall, sa Freddi Lewin, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet i ett pressmeddelande i december 2019.

Men nu tar NT-rådet alltså tillbaka rekommendationen.

Förra årets rekommendation baserades på en studie som publicerades i New England Journal of Medicine 2018. Resultaten visade bättre överlevnad hos dem som fått Tecentriq i kombination med cytostatikumet nab-paklitaxel, jämfört med bara nab-paklitaxel.

NT-rådet rekommenderade alltså i stället behandling med Tecentriq och paklitaxel, eftersom paklitaxel är ett billigare alternativ och NT-rådet såg preparaten som likvärdiga.

Nu har en annan studie inte påvisat någon skillnad i progressionsfri överlevnad hos kvinnor som fått Tecentriq i kombination med paklitaxel, jämfört med enbart paklitaxel, enligt NT-rådet.

Tills vidare rekommenderar NT-rådet inte heller användning av Tecentriq och nab-paklitaxel i den aktuella gruppen. En sammanvägd bedömning gör att behandlingen inte anses kostnadseffektiv, enligt NT-rådet.

Rekommendationen är dock tillfällig och kommer att uppdateras i september. NT-rådet och Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) går nu igenom tillgänglig klinisk och hälsoekonomisk dokumentation.

Spridd trippelnegativ bröstcancer drabbar främst kvinnor mellan 40 och 50 år och risken för återfall är högre än för andra former av bröstcancer. NT-rådet har räknat med att mellan 100 och 200 kvinnor per år i Sverige skulle vara aktuella för immunterapin.