I april förra året skrev Smer till Socialdepartementet om behovet av att stärka kunskapen kring utredning och behandling av könsdysfori hos barn och unga. Bakgrunden var att antalet unga som vänder sig till sjukvården för könsdysfori ökat kraftigt de senaste tio åren.

På uppdrag av regeringen gjorde Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) en systematisk kunskapsöversikt som presenterades i december 2019. Enligt Smer visar kartläggningen dock att kunskapsläget fortfarande är magert.

I en avrapportering till Socialdepartementet konstaterar rådet att det behövs mer forskning och man uppmanar därför regeringen att ta fler initiativ på området. För att skapa bättre förutsättningar att bedriva vård och forskning parallellt föreslår Smer att regeringen inleder ett samarbete med Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Dessutom vill rådet att SBU får i uppdrag att utifrån i sin tidigare kartläggning gå vidare och göra en utvärdering av evidensen när det gäller utredning och behandling av könsdysfori hos barn och unga. SBU ska bedöma de identifierade studiernas kvalitet, sammanställa resultatet och göra en evidensgradering.

Smer pekar också på att unga med könsdysfori ofta får vänta länge på utredning och behandling. Därför vill man att regeringen och SKR ser över vårdens kapacitet och stärker tillgängligheten för dessa patienter.

Slutligen varnar Smer för att det nationella könsdysforiregistret riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet på grund av bristande resurser. Registret är viktigt för att kunna kvalitetssäkra vården och möjliggöra forskning. Smer uppmanar därför regeringen och SKR att snabbt vidta åtgärder för att säkra registrets framtid.

 

Läs mer:

SBU hittar ingen förklaring till att fler söker för könsdysfori

Ny rapport: Vanligt med fler diagnoser vid könsdysfori

Smer vill att myndigheter stärker kunskapen om könsdysfori

Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga