Thomas Wahlberg, Västra Götalands­regionen
1 093 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
När det verkligen gäller, så bjuder alla till maximalt och är lösningsfokuserade.

2. Vad har överraskat dig mest?
Svårt att svara på konkret. Delvis svar som i fråga 1.

3. Vad har varit svårast?
Att räcka till både som chef och smittskyddsläkare. Det kommer frågor från alla håll och ofta krävs omedelbara svar, vilket inte alltid är möjligt. Stora krav.

 

Ingemar Hallén, Region Värmland
421 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Att det är viktigt med en bra beredskapsplanering både i regioner och kommuner, samtidigt som det behövs flexibilitet utifrån hur situationen ändras.

2. Vad har överraskat dig mest?
Att pandemiutvecklingen har varit så pass svårförutsägbar.

3. Vad har varit svårast?
Att man har behövt ta många beslut utifrån det rådande kunskapsläget, som efter hand har blivit bättre, men många gånger inte har varit fullständigt. Den snabba pandemiutvecklingen i början av våren ledde också till att man ibland behövde ta regionala beslut innan det fanns nationell konsensus kring till exempel skyddsutrustning.

 

Anders Lindblom, Region Dalarna
760 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Hur snabbt en smitta kan sprida sig globalt och hur snabbt sjukvården behöver ställa om.

2. Vad har överraskat dig mest?
Hur snabbt sjukvården har klarat av att ställa om och hur lojala alla medarbetare varit.

3. Vad har varit svårast?
Att hela tiden varit jagad av massmedier när snabba och viktiga beslut behöver fattas som man till följd av medierna inte fått riktig tid till.

 

Micael Widerström, Region Jämtland Härjedalen
921 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Den stora skillnaden vad gäller medicinska företrädare när man jämför regional och kommunal vård. Initialt i pandemin kom mycket frågor/planering/oro från företrädare för regional vård medan det var relativt tyst från kommunal vård. Smittskydd och Vårdhygien överöstes av frågor, planering och uppdrag från regional vård men det fanns ingen gemensam företrädare för kommunal vård/medicinsk expertis, vilket gjorde att den planeringen försenades.

2. Vad har överraskat dig mest?
Den snabba nedgången i incidens under början av sommaren. De stora svårigheterna som kommunal vårdpersonal jobbar utifrån vad gäller bemanning, utbildning, fortbildning, chefsstöd, lokaler och skyddsutrustning.

3. Vad har varit svårast?
Att myndighetens beslut eller frånvaro av beslut/rekommendationer ständigt ifrågasätts såväl inifrån regionala verksamheter som av allmänhet och massmedier. Det snabba flödet av information, publikationer, rekommendationer och förändrat förhållningssätt.

 

Maria Löfgren, Region Halland
664 bekräftade fall/ 100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Vikten av samarbete och tydliga kommunikationskanaler mellan olika aktörer både lokalt, regionalt och nationellt.

2. Vad har överraskat dig mest?
Hur snabbt allt gått. Från enstaka fall till samhällsspridning, från intensiv smittspårning till annan strategi och sedan tillbaka till intensiv smittspårning. Tittar man tillbaka har allt verkligen gått snabbt.

3. Vad har varit svårast?
Att hinna med alla arbetsuppgifter. Att hålla sig påläst och uppdaterad inom alla olika områden, få tid att bearbeta kunskapsläget och utifrån det göra bedömningar utifrån lokala förhållanden. Att försäkra att alla som berörs av informationen nås på ett bra sätt. Att hantera den stora mängden möten som varit, och trots detta få tid till annat arbete.

 

Britt Åkerlind, Region Öster­götland
822 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Linjeorganisation fungerar bra i vardagen. Fått bekräftat att det krävs en särskild organisation för att sköta särskilda händelser som denna, vilket fungerat mycket bra i Östergötland.

2. Vad har överraskat dig mest?
Den nästan orealistiskt stora proportion denna särskilda händelse har fått ta i samhället både lokalt, nationellt och internationellt.

3. Vad har varit svårast?
Att den nationella politiska nivån gått in i kompetensfrågorna och styrt. Komplexiteten har blivit mycket stor när det blandas – politik, kompetens, marknaden, medier och enskilda.

 

Jan Smedjegård, Region Västmanland
999 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Hur mycket som har varit möjligt när vi i en krissituation samarbetar inom och utanför våra egna regioner. Hur snabbt vi övergått till digitala sätt att kommunicera och samverka.

2. Vad har överraskat dig mest?
De stora skillnaderna mellan olika regioner i landet gällande pandemins effekter. Det gäller tidsförlopp, antal sjukdomsfall, slutenvårds- och intensivvårdsbelastning, antal dödsfall med mera.

3. Vad har varit svårast?
Bristen på skyddsutrustning inom vård och omsorg i början. Den påtagliga och snabba föränderligheten under hela förloppet. Oerhört stort behov av att hålla sig uppdaterad och kommunicera information om nya rutiner/rekommendationer ut i vår egen organisation, länets kommuner och övriga delar av samhället. Den nya informationen innebar ibland ett i det närmaste motsatt tänk jämfört vad som gällde några veckor tidigare.

 

Malin Bengnér. Foto Anna Hållams

Malin Bengnér, Region Jönköping
1 369 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Att det på kort tid går att åstadkomma en stor omställning av såväl vården som hela samhället. Ofta har synen på vad som är »omöjligt« fått revideras, och jag hoppas att vi kan ha med oss mycket av nya samarbeten och arbetssätt in i framtiden.

 2. Vad har överraskat dig mest?
Coronaviruset överraskar oss hela tiden, både när det gäller hur sjukdomsbilden ser ut på individnivå och hur infektionen beter sig i ett samhällsperspektiv.

 3. Vad har varit svårast?
Att hela tiden agera i relativt okänd terräng. Vi har varit tvungna att försöka komma med tydliga riktlinjer, trots att kunskapen om sjukdomen och spridningsvägarna har varit ofullständig. Det är en utmaning att bibehålla förtroendet samtidigt som vi ofta fått ändra budskap och komma med nya råd och rekommendationer.

 

Johan Nöjd, Region Uppsala
990 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Sverige är ett decentraliserat land i och med det kommunala självstyret. Inte lätt med kursändringar som typ ökad provtagning.

2. Vad har överraskat dig mest?
Tråkigt med polariserad debatt: Folkhälsomyndigheten versus »de 22 forskarna«.

3. Vad har varit svårast?
Tråkigt med smittspridningen på SÄBO och att det tog tid innan den gick ner. Frågan hur mycket nedgången till sist berodde på ökade smittskyddsåtgärder på boendena och hur mycket på att samhällsspridningen gick ner.

 

Bengt Wittesjö, Region Blekinge
382 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Ödmjukhet inför nya lärdomar om en ny sjukdom.

2. Vad har överraskat dig mest?
Att man ständigt blir överraskad.

3. Vad har varit svårast?
Alla frågor om detaljer som man inte kan uttala sig säkert om.

 

Hans Boman, Region Västernorrland
756 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Beredskapsläget ska höjas tidigt och krisorganisationen arbeta enligt gällande plan.

 2. Vad har överraskat dig mest?
Det närmast omättliga informationsbehovet.

3. Vad har varit svårast?
Att få tiden att räcka till på grund av den strida strömmen av möten och olika inspel.

 

Per Follin, Region Stockholm
971 bekräftade fall/100 000 invånare

1.  Vilken är din viktigaste lärdom?
Svårt att kortfattat svara på eftersom så mycket har hänt på kort tid. Många saker försöker man ta med i planering för utbrottshantering, men hastigheten och omfattningen av spridningen har varit utmanande liksom kommunikations- och informationsbehovet till den breda allmänheten, medier och vården. Att vården har kunnat ställa om och utföra enorma insatser under lång tid är en viktig lärdom.

 2. Vad har överraskat dig mest?
Utvecklingen som skedde efter de första rapporterna från Kina 9/1 och snabbheten med vilken smittan spreds globalt.

 3. Vad har varit svårast?
Stora utmaningar med tillgång på utrustning och läkemedel då alla länder samtidigt får ökade behov. Att bygga upp lagerhållning är komplicerat i detta läge, men det måste ske.

 

Gunlög Rasmussen, Region Örebro
889 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Hur viktigt samarbete är, både inom regionen och nationellt. Behovet av att utöka resurser till enheten på ett tidigt stadium. Många smittskyddsenheter i Sverige är inte dimensionerade för arbete under pandemi.

 2. Vad har överraskat dig mest?
Bredden i klinisk bild. Den stora variationen i smittspridning mellan regioner och att smittspridningstakten gick ned så snabbt under sommaren.

 3. Vad har varit svårast?
Att det rört sig om en ny smitta. Det enorma informationsflöde som behöver förmedlas vidare och implementeras i regionen. Att rent praktiskt hinna med uppdraget mot sjukvården, andra regionala verksamheter, kommuner och allmänhet samt det hårda tryck som varit från medierna.

 

Lisa Labbé Sandelin, Region Kalmar
363 bekräftade fall/100 000 invånare

1.  Vilken är din viktigaste lärdom?
Att det går att flytta berg. Frågor som tidigare har känts omöjliga att lösa har plötsligt löst sig, många gånger när vi vågat tänka utanför boxen.

2. Vad har överraskat dig mest?
Att det kunde gå så snabbt från det att vi fick de första rapporterna om ett nytt virus i Kina till dess att världen var helt förändrad.

3. Vad har varit svårast?
Att räcka till. Smittskyddsläkarens uppdrag »att vara hela samhällets myndighet för smittsamma sjukdomar« är så stort och det har verkligen synliggjorts under pandemin. Alla vill ha smittskyddsläkarens åsikt eller input – vården, medierna och allmänheten. Skolor, campingplatser, begravningsbyråer och festivaler har hört av sig och bett om råd. Informationsbehovet har varit enormt.

 

Maria Amér, Region Gotland
533 bekräftade fall/ 100 000 invånare

1.  Vilken är din viktigaste lärdom?
Den enorma kraften och kapaciteten som finns i en organisation när alla fokuserat arbetar för att lösa en svår uppgift. Respektfullt och engagerat.

2. Vad har överraskat dig mest?
Det mediala trycket. Den fredag när Norge öppnade för resor till Gotland blev jag intervjuad av DN, TT, P4 Gotland, Expressen (live-tv), Verdens Gang och direktsändning i NRK med Erna Solberg samt Aftonbladet (live-tv).

3. Vad har varit svårast?
Uppdatera rutiner i snabb takt, få ut informationen i organisationen, bemöta oron att förändrade regler om skyddsutrustning har att göra med brist. Ö-faktorn – tillse transporter när flyget uteblev. Hetsigt tonläge mellan gotlänningar och fastlänningar.

 

Anders Nystedt, Region Norrbotten
667 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Vikten av kontakter/nätverk är oskattbar i denna typ av situation. Samarbete i regionen, men även kontakter ut till andra myndigheter och verksamheter. God kontakt med medier lokalt är också superviktig.

2. Vad har överraskat dig mest?
Den regionala sjukvårdens förmåga att relativt snabbt ställa om. Min bild har tidigare varit att det finns en stor tröghet och förändrings­ovilja. Men … Jag är lite imponerad.

3. Vad har varit svårast?
Förändring i arbetet i regional och kommunal vård – ingen lätt process men har funkat över förväntan. Sedan är det svårt (ur smittskyddssynpunkt) att tolka och omsätta alla nya regler och riktlinjer som kommit från federalt håll. Stödja vårdgivare och allmänhet i tolkningen av direktiven på ett förståeligt sätt.

 

Christian Blomkvist, Region Kronoberg
706 bekräftade fall/ 100 000 invånare

1.  Vilken är din viktigaste lärdom?
Svårt att nämna en. Vikten av lokala och regionala samarbeten. Personkännedom samt korta kontakt- och beslutsvägar en väldigt viktig faktor. Behov av nationell samordning/lagerhållning gällande till exempel personlig skyddsutrustning.

2. Vad har överraskat dig mest?
Hur snabbt saker och ting (som brukar ta lång tid) går att lösa under en pandemi. Till exempel IT-lösningar som skulle tagit många månader i vanliga fall löstes på en vecka eller två.

3. Vad har varit svårast?
Att hinna med alla uppdrag och det som förväntas av mig i egenskap av smittskyddsläkare. I en liten region så är man i stort sett ensam, och behovet av synpunkter, information, riktlinjer, kommunikation, mediekontakter har varit (och är) hur stort som helst.

 

Gunilla Persson, Region Västerbotten
318 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Att man aldrig kan ge för mycket information. Att inte underskatta nyttan med beredskapslager av material, läkemedel och annat som behövs vid den här typen av händelser. Leveranskedjor som inte är beroende av enstaka leverantörer och att få till en inhemsk produktion av nödvändigt material borde ha varit en självklarhet.

2. Vad har överraskat dig mest?
Hur potent detta virus var både gällande spridningstakt och virulens. Positivt överraskad av att sjukvården har kunnat ställa om så snabbt. Regionernas förmåga att krama ur kompetens och samarbete ur befintlig organisation – vi har fått nya vänner inom inköp, kommunikation, IT och logistik.

3. Vad har varit svårast?
Att allt händer samtidigt. Man ska vara med på möten, analysera data, svara på frågor från sjukvården, andra organisationer och medier i mejl och på telefon. Under första tiden upplevde jag det väldigt svårt att inte kunna göra något konkret för att få fram skyddsutrustning till personal i regioner och kommuner. Det kändes ju självklart att detta borde skötas på nationell nivå.

 

Eva Melander, Region Skåne
355 bekräftade fall/1 00 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Att det finns en stor kraft i vår organisation för att mobilisera när det verkligen behövs.

2. Vad har överraskat dig mest?
Jag har svårt att komma på ett svar på denna fråga.

3. Vad har varit svårast?
Att räcka till för alla, både i smittskyddsläkar- och chefsuppdraget.

 

Signar Mäkitalo, Region Gävleborg (bytte till Region Sörmland i juli)
1 120 bekräftade fall/1 00 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
Pandemin har mer än något annat lärt mig att vara förberedd på överraskningar vad gäller hur det här viruset beter sig, och att vara försiktig. Till exempel inte utgå från att visir räcker för att skydda, som en del andra regioner gjorde.

2. Vad har överraskat dig mest under den här tiden?
Hur tydligt det har blivit att vår styrning och ledning av sjukvård och omsorg är väldigt splittrad och att kunskapsnivåerna är så olika i olika regioner och i olika kommuner.

3. Vad har varit svårast?
Svårast kanske har varit att det är så splittrat. Jag har kunnat påverka väldigt mycket, men det är också mycket jag hade velat påverka, men inte kunnat. Det och att behöva använda tid för sådant som man egentligen inte borde behöva göra, som att förklara skyddsutrustning.

 

Maria Remén, Region Sörmland (var tf mars–juli)
817 bekräftade fall/100 000 invånare

1. Vilken är din viktigaste lärdom?
– Att om smittan får etablera sig, om man inte märker den, så kan den spridas i en större del av befolkningen och orsaka väldigt många sjukdomsfall. Därför är det så viktigt att fortsätta med smittspårningen och intensifiera den för att hitta fallen för att kunna begränsa smittan, tror jag.

(Har inte hört av sig med svar på enkät. Svaret här ovan är utifrån intervjusvar.)

 

Läs också:
Hårt jobb och tvära kast för landets smittskyddsläkare