11 procent av de närmare 13 000 anställda som nappade på erbjudandet att testa sig hade antikroppar mot sars-cov-2, meddelar Karolinska universitetssjukhusets i ett pressmeddelande.

Där framgår också att andelen med påvisbara antikroppar skilde sig stort mellan olika avdelningar; från knappt 3 till drygt 26 procent. En viss skillnad sågs mellan enheter med och utan patientkontakt – hos drygt 12 respektive knappt 10 procent av dem som testat sig påvisades antikroppar mot viruset.

Och även om antikroppar var vanligare bland medarbetare på avdelningar som vårdat patienter med covid-19 så fanns det alltså undantag. Verksamheterna som bedömts ha högst smittrisk, som intensivvården och infektionskliniken, hade lägre andel smittade än genomsnittet.

Bakom studien står bland andra Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi och forsknings- och utvecklingschef på Karolinska universitetslaboratoriet.

Han anser att resultaten tyder på att det förebyggande arbetet, och särskilt i högriskverksamheterna, varit effektivt.

– Sammanfattningsvis bedöms studien ha givit viktig information om smittriskerna och det skydd som behövs för att undvika smittspridning bland vårdens medarbetare, säger han i pressmeddelandet.

Provtagningen genomfördes mellan 23 april och 22 maj.