Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet är överens om att skjuta till ytterligare en halv miljard kronor till förlossningsvården nästa år. Det innebär att satsningen ökar från 1 miljard i år till 1,5 miljarder 2021. Man räknar med att avsätta 500 miljoner extra även för 2022.

Satsningen omfattar bland annat nationella riktlinjer för en sammanhållen vård inom förlossningsvården. Riktlinjerna ska främja kontinuiteten för kvinnan under graviditet, förlossning och eftervård. Enligt regeringens pressmeddelande har en sammanhållen vårdkedja redan testats framgångsrikt på ett par håll – nu vill man utveckla det i hela landet.

– Det är upp till regionerna hur man vill använda de här pengarna, det viktiga är att de ska användas till att göra förlossning och nyföddhetsverksamhet betydligt bättre än vad den är i dag, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet, till SVT Nyheter.

I dag blev det också klart att det blir extra pengar till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Båda myndigheterna spelar en central roll i arbetet mot covid-19 och därför föreslår regeringen att deras anslag utökas med 50 respektive 45 miljoner kronor nästa år.

Samtidigt avsätts 2 miljarder kronor för att klara fortsatt storskalig testning för aktiv covid-19 . Pengarna ska gå till fortsatt testning och smittspårning i regionerna. Under 2020 har nästan 7 miljarder avsatts för ändamålet.

De stora delarna i den budget som presenterades i dag är kända sedan tidigare. Den största satsningen inom vårdområdet är de pengar som tillförs regionerna för hantering av uppskjuten vård. Det handlar om 4 miljarder extra för 2021 respektive 2022, som ska göra att vården klarar av det uppdämda vårdbehov som uppstått när planerade besök och operationer ställts in på grund av pandemin.

Regeringen föreslår också att kommuner och regioner ska få en halv miljard kronor att använda till krisstöd för vårdpersonal som jobbat med covid-19. Det kan bland annat handla om krisstöd, samtalsstöd och traumastöd. Enligt överenskommelsen med C och L ska 350 miljoner kronor gå till regionerna och 150 miljoner kronor till kommunerna.

Läkartidningen har också berättat att regeringens primärvårdssatsning utökas med 300 miljoner kronor årligen de kommande två åren. 200 miljoner kronor av satsningen öronmärks för att säkerställa att alla som vill ska få en fast, namngiven läkarkontakt.

Andra budgetnyheter som presenterats tidigare:

  • Ytterligare 1,2 miljarder kronor satsas på att stärka psykiska hälsan, psykiatrin och suicidpreventionen. Med tidigare aviserade anslag omfattar satsningen drygt 2 miljarder kronor under nästa år.
  • Cancervården får ytterligare 100 miljoner per år. Områden som särskilt ska prioriteras under 2021 är tidig upptäckt av cancer, exempelvis screening av livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer, barncancer samt rehabilitering.
  • Ambulanssjukvården ska stärkas genom en satsning på 100 miljoner kronor 2021 och motsvarande belopp för 2022–2023. I satsningen ingår bland annat kompetensutveckling av ambulanspersonalen och förbättring av samordning av sjuktransporterna.