Coronapandemin har gett upphov till ett antal motioner. Minst sex motioner rör uttryckligen coronarelaterade ämnen och andra nämner corona eller covid. Flera motioner rör arbetsskada, och Sjukhusläkarna vill bland annat att förbundet verkar för att sjukvårdspersonals covidsjukdom ska klassas som arbetsskada tills motsatsen är bevisad. Upplands allmänna läkarförening skriver: »Läkare har betalt för att vara försäkrade för arbetsskador genom att avstå löneutrymme, men kan trots det inte alltid få ut ersättning när de drabbas av allvarliga sjukdomar.«

Sex lokalföreningar motionerar gemensamt om att Läkarförbundet verkar för att kollektivavtalen omfattar bättre arbetsvillkor i händelse av kris.

Coronapandemin har också aktualiserat frågan om kommunala läkare. Fördelat på tre olika motioner yrkar Distriktsläkarföreningen, Sjukhusläkarna, Privatläkarföreningen, Mellersta Skåne och Östra Skåne att förbundet verkar för att kommuner ska få anställa läkare. »Coronakrisen 2020 avslöjade med förfärande tydlighet att den kommunala hälso- och sjukvården inte förmår leva upp till sitt ansvar«, skriver DLF och Sjukhusläkarna i sin motion.

Klimat och miljö engagerar. 14 delföreningar ställer sig bakom kravet på att Läkarförbundet ska återinrätta sin arbetsgrupp för klimat och hälsa och vidga uppdraget till att även omfatta hållbar sjukvård ur ett klimat- och miljöperspektiv. De vill även att förbundets policy för klimat och hälsa från 2015 uppdateras.

Ett 80-tal medlemmar vill att förbundet säljer sina semesterlägenheter på Gran Canaria och i stället uppmuntrar till semester som inte förutsätter flygresa.

Flera motioner efterlyser ett ökat statligt ansvar. Seniora läkare noterar ett ökat politiskt stöd för detta och vill att förbundet utreder hur den statliga styrningen av sjukvården ska utformas i framtiden för att kunna »ta täten« i utvecklingen. Sjukhusläkarna vill se statligt ansvar för finansiering av den högspecialiserade vården och för finansiering av dyra läkemedel/särläkemedel. Tillsammans med Sveriges yngre läkares förening vill Sjukhusläkarna att förbundet verkar för att staten tar över ansvaret för finansiering, fördelning och kvalitetssäkring av AT och BT.

Sjukhusläkarna, som är den flitigaste motionären med 11 motioner, väcker tillsammans med Upplands allmänna läkarförening också frågan om Sveriges Kommuner och regioners ställning. SKR borde bli en myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. SKR »fungerar mer som en hemlig klubb«, skriver de.

Chefsfrågor, arbetstidsfrågor, jämställda löner är andra ämnen som kommer att avhandlas vid fullmäktigemötet, som i år kommer att hållas digitalt, den 18–19 november.