Nu är remisstiden för den så kallade OPS-utredningen ute. Utredningen, med det formella namnet »Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS«, hade bland annat i uppdrag att utreda besluts- och genomförandeprocesserna kring projektet Nya Karolinska Solna (NKS).

Ett genomgående tema i remissvaren från Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Sjukhusläkarna är att professionerna måste involveras i betydligt högre grad vid den här typen av stora investeringar och strukturförändringar.

»Den stora lärdomen är att professionerna måste medverka i sjukvårdens organisationsomställningar redan på ett tidigt planeringsstadium och finnas med under hela processen för kvalitetssäkring av densamma«, skriver SLS i sitt remissvar.

Sjukhusläkarna är inne på samma linje och beklagar att professionen konsekvent hållits utanför planeringen av sjukhuset.

I utredningen konstateras bland annat att förutsättningarna för utbildning och forskning påverkats negativt av NKS-projektet. Därför bör regeringen utreda hur förutsättningarna för utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården ser ut på den regionala nivån, och hur dessa förutsättningar kan säkerställas vid framtida strukturförändringar och investeringar.

SLS pekar på att exemplet NKS tydligt visar på de problem som uppstår när en verksamhet blir alltför specialiserad utan att man säkrar upp hur verksamhetsförlagd utbildning och patientnära forskning ska bedrivas. SLS efterlyser bättre samverkan med huvudmännen, det vill säga universiteten, vid den här typen av stora strukturförändringar.

Karolinska universitetssjukhusets läkarförening lyfter i sitt remissvar fram att det inte funnits någon som tagit ett helhetsansvar för AT och ST vid nivåstrukturering av vården i regionen.

Föreningen anser inte att det räcker att regionen är ansvarig för att anställningar av utbildningsläkare inrättas. Därför efterlyser man en instans som är ansvarig för att tillräckligt många tjänster inrättas, och att det finns förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Föreningen lyfter också fram att det krävs en »kritisk massa« av specialister för att upprätthålla en akademisk miljö. Då behövs ett patientunderlag som ger förutsättningar för utbildning och forskning.

SLS och Sjukhusläkarna är positiva till utredningens förslag att tillsynen inom hälso- och sjukvården ska utvecklas för att minska riskerna för både patienter och personal vid stora strukturförändringar. Men vad gäller förslaget om att låta Statens haverikommission genomföra fler granskningar inom sjukvården är intresset svalt.

Sjukhusläkarna anser att det behövs en nationell kontrollfunktion eller tillsynsmyndighet, men att Haverikommissionen inte är rätt instans.

Läkaresällskapet pekar på att för- och nackdelar måste utredas noga innan Haverikommissionen utökar sin utredningsverksamhet, vilket skulle skapa ytterligare en tillsynsmyndighet inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Inte heller Karolinskas läkarförening anser att det är en bra idé att skapa ytterligare en tillsynsmyndighet. I så fall är det bättre att förstärka Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn med ytterligare befogenheter.

En annan av utredningens rekommendationer är att utveckla konsekvensanalyser vid införande av nya styrmodeller och organisationsförändringar.

Läkaresällskapet pekar på att professionerna, fackliga organisationer och företrädare för utbildning, forskning och patienter måste involveras tidigt för att kunna göra en bred genomlysning. Man vill också se systematiska medicinska revisioner på verksamhetsnivå för att följa upp hur strukturförändringar påverkar vårdens kvalitet.

Sjukhusläkarna anser att risk- och konsekvensanalyser vid nybyggnationer bör göras av medarbetare med fokus på effekter för patientsäkerhet och effektivitet. Konsekvensanalyser ska inte bara fokusera på arbetsmiljöaspekten, menar föreningen.

»Det är för tandlöst och innebär inte att man behöver ta någon notis om den kunskap som professionen besitter, här behövs en lagändring om att risk och konsekvensanalyser ska ta bredare grepp«.

Remissvaren finns att ta del av på regeringens webbplats.

Läs mer:

Förslag: Statens haverikommission borde göra fler granskningar i vården