Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) har beslutat att Karin Dahlman-Wright har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning gällande fyra vetenskapliga artiklar.

Bakgrunden är att totalt tio artiklar där Karin Dahlman-Wright varit korresponderande författare eller medförfattare anmälts till Karolinska institutet för misstänkt oredlighet genom bildmanipulationer.

Efter flera turer hamnade ärendet till slut hos den nya Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, som startade sin verksamhet vid årsskiftet.

Nämnden har i sin prövning utgått från lagens definition av oredlighet som lyder: »en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.«

Nämnden menar, med hänvisning till sakkunnigutlåtanden från tidigare utredningar i ärendet, att det framgår att bildpubliceringarna i de fyra aktuella artiklarna är att betrakta som manipulationer. Enligt nämnden är dessa publiceringar felaktiga och därför står det klart att det i lagens mening utgör förfalskning.

Vad gäller frågan om allvarlig avvikelse pekar nämnden på att en förfalskning i princip är en allvarlig avvikelse. Att en bildmanipulering inte alls, eller i liten utsträckning, påverkat forskningsresultatet har enligt nämnden ingen betydelse för bedömningen av allvarligheten.

Nämnden anser också att Karin Dahlman-Wright varit grovt oaktsam. Nämnden pekar bland annat på att hon har lång erfarenhet av forskning, att hon varit sisteförfattare för merparten av de aktuella publikationerna och att hon lett de forskningsgrupper som genomfört forskningen.

»Med hänsyn till Karin Dahlman-Wrights erfarenhet och ställning i de aktuella forskargrupperna anser nämnden att det faktum att hon vid återkommande tillfällen granskat och godkänt felaktiga bilder inte kan ses endast som en följd av ursäktlig okunskap eller ett tillfälligt förbiseende. Nämnden bedömer därför att hon förfarit grovt oaktsamt«, skriver nämnden i beslutet.

Nämndens sammantagna bedömning blir alltså att Karin Dahlman-Wright gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Totalt har nämnden bedömt sju artiklar. För tre av artiklarna gör nämnden bedömningen att det inte framkommit något som visar att bildinnehållet skulle ha manipulerats, och därmed är det inte fråga om förfalskning.

Ytterligare tre artiklar som ursprungligen ingick i ärendet prövas inte överhuvudtaget på grund av preskription, eftersom de är äldre än tio år.

I ärendet har nämnden endast prövat Karin Dahlman-Wrights ansvar. Övriga medförfattares ansvar har inte prövats.

Karin Dahlman-Wright säger till Läkartidningen att hon i nuläget avböjer att kommentera nämndens beslut.

Turerna i det här ärendet har varit många. Det var under 2018 som Karolinska institutet tog emot anmälningar om misstänkt oredlighet för totalt tio vetenskapliga artiklar. KI anlitade då Göteborgs universitet (GU) för att utreda den påstådda oredligheten.

I september förra året offentliggjordes GU:s utlåtande. Deras bedömning var att det förelåg oredlighet gällande en artikel, och att oredligheten kunde »härledas« till Karin Dahlman-Wright.

I samband med detta valde Karin Dahlman-Wright att på egen begäran lämna uppdraget som prorektor vid KI.

Slutgiltigt beslut om oredlighet skulle därefter ha fattats av KI:s rektor Ole Petter Ottersen, men ärendet flyttades över till nya NOPF, som nu alltså kommit med sitt beslut.

Beslut från NPOF kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Läs mer:

Dahlman-Wright: »Jag kommer bestrida utlåtandet från GU«

Anders Gustafsson tillförordnad prorektor vid KI

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI

KI:s prorektor anses skyldig till forskningsfusk

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning

Extern sakkunnig: Manipulationer i KI-prorektorns artiklar

CEPN:s expertgrupp ska yttra sig över fuskmisstankar mot prorektor

KI öppnar fuskärende mot prorektor