Under pandemin har sjukvården fått ställa om för att hantera covid-19. Det har bland annat medfört att en del behandlingar och vårdåtgärder skjutits upp eller ställts in, vilket innebär att det nu finns ett uppdämt vårdbehov som sjukvården behöver hantera.

Som en del av ett regeringsuppdrag presenterar nu Socialstyrelsen en plan för hur myndigheten ska stötta regionerna i det arbetet.

Det handlar bland annat om att stödja regionerna med data och statistik för att hjälpa dem med sammanställningar av de uppdämda vårdbehoven och för att ta fram lägesbilder.

– Vi kommer också att lämna förslag på stöd till prioriteringar. Det kan då handla om prioriteringar mellan vårdområden eller inom vårdområden, sa Mattias Fredricson, enhetschef vid Socialstyrelsen, vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

Ytterligare en åtgärd som kan bidra till regionernas arbete med vårdskulden är att myndigheten hjälper till med att gallra ut ineffektiva vårdåtgärder. En lista med »icke-göra-rekommendationer« kan utgöra ett stöd för sådant som kan prioriteras ned eller prioriteras bort, och enligt Socialstyrelsen skulle detta kunna bidra till att frigöra resurser.

Socialstyrelsen har tagit fram planen i nära samarbete med regionerna och Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

– Frågan om uppdämda vårdbehov är komplex och innefattar väldigt många delar. Den kommer också förändras över tid beroende av hur pandemin utvecklas. Vi ser därför ett stort behov av att ha en fortsatt nära dialog med regionerna.

Emma Spak, sektionschef vid Sveriges Kommuner och regioner, är nöjd över att Socialstyrelsens stöd utformats i samverkan med regionerna.

– Det blir ett bra komplement till regionernas eget arbete, sa hon vid pressträffen.

Emma Spak framhöll att regionerna under hösten både behöver hantera den planerade vården och det uppdämda vårdbehovet. Detta samtidigt som man behöver arbeta med rehabilitering av patienter som haft covid-19 och ha en beredskap för eventuella nya utbrott.

– Det är ett tufft läge, men det här är inte ett arbete som börjar nu. Det här har pågått under hela våren och regionerna har arbetat strukturerat med det här hela vägen.

Planen finns att ta del av på Socialstyrelsens webbplats.