Donationsutredningen och utredare Sten Heckscher la fram sitt betänkande förra året. Nu har regeringen tagit fram ett lagförslag som skickats till Lagrådet på remiss innan det läggs fram i riksdagen.

Syftet är öka antalet organdonationer.

– Det finns i dag en hög donationsvilja i befolkningen och regeringen vill möjliggöra fler donationer. Bland annat genom att närståendevetot tas bort, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Närståendes rätt att förbjuda donation, när den eventuella donatorns vilja är okänd, föreslås alltså tas bort. Nytt är också att vuxna med sådana funktionsnedsättningar som gjort att de inte kunnat ta ställning till frågan om donation inte kan bli aktuella som donatorer.

Helt nya regler om vad som ska gälla för organbevarande behandling införs i lagen om transplantation, se faktaruta.

Behandling före döden får ges om den inte kan vänta till efter, inte medför mer än ringa smärta eller skada och inte hindrar insatser för donatorns egen skull. Behandlingen får heller inte utan särskilda skäl pågå i mer än 72 timmar.

Behandling efter döden får inte bara som nu fortsätta utan också påbörjas om det behövs för att bevara organ.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Läs hela lagrådsremissen här.

Läs även: 

Anhörigveto vid donation föreslås försvinna

Utredare vill se tuffare lag mot handel med mänskliga organ

Ny donationsutredning ska lösa juridiska knutar

Lagförslag om organdonation väntas i vår

Utredningsförslag ska ge fler organdonationer

Sten Heckscher leder ny donationsutredning

Regler om organbevarande behandling föreslås i lagen om transplantation

Organbevarande behandling

4a § En möjlig donator får ges organbevarande behandling efter att en legitimerad läkare i samråd med en annan legitimerad läkare har gjort ställningstagandet att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling.

Med organbevarande behandling avses intensivvårdsinsatser och andra åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förutsättningarna för transplantation.

Den organbevarande behandlingen får ges under förutsättning att den inte

1. kan vänta till efter döden,

2. medför mer än ringa smärta eller ringa skada för den möjliga donatorn, och

3. hindrar insatser för den möjliga donatorns egen skull.

4b § Om en möjlig donator får organbevarande behandling, ska hans eller hennes inställning till donation enligt 3 § utredas skyndsamt efter ställningstagandet som avses i 4 a § första stycket.

4c § Den organbevarande behandlingen ska avslutas skyndsamt, om utredningen av den möjliga donatorns inställning till donation enligt 3 § har resulterat i att det inte finns förutsättningar för donation.

4d § Den organbevarande behandlingen får pågå i högst 72 timmar från tidpunkten för ställningstagandet som avses i 4 a § första stycket. Om det finns särskilda skäl och om utredningen av den möjliga donatorns inställning till donation enligt 3 § har resulterat i att det finns förutsättningar för donation, får sådan behandling ges ytterligare under en kort tid.

4e § En utredning av de medicinska förutsättningarna för donation av organ och annat biologiskt material får utföras på en möjlig donator som får organbevarande behandling, om utredningen av den möjliga donatorns inställning till donation enligt 3 § har resulterat i att det finns förutsättningar för donation.

Utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation av organ och annat biologiskt material får utföras under förutsättning att den inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada för den möjliga donatorn. Utredningen får inte heller hindra insatser för den möjliga donatorns egen skull.

Uppgiftsskyldighet

4f § En vårdgivare ska på begäran av den vårdgivare som ansvarar för donations- eller transplantationsverksamhet lämna de uppgifter som behövs för en utredning av de medicinska förutsättningarna för donation av organ och annat biologiskt material.

Dokumentation

4g § I den möjliga donatorns patientjournal ska följande dokumenteras på lämpligt sätt:

1. uppgifter om utredningen enligt 3 § av hans eller hennes inställning till donation,

2. uppgifter om underrättelse till närstående, och

3. vilka försök som har gjorts att komma i kontakt med närstående om dessa inte har kunnat nås.

Om en möjlig donator får organbevarande behandling ska även följande särskilt dokumenteras:

1. bedömningen av att han eller hon är en möjlig donator,

2. tidpunkten för när behandlingen inleds och avslutas, och

3. vid en förlängning av tiden för behandlingen utöver tidsgränsen om 72 timmar, de särskilda skälen för detta.