Privatläkarföreningens ordförande Sven Söderberg.

I slutet av augusti beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm att göra förändringar vad gäller tillämpning av lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) och lagen om läkarvårdsersättning (LOL), också kallat nationella taxan.

Det handlar om flera åtgärder som ska minska regionens kostnader för verksamheter som ersätts enligt nationella taxan.

Bland annat införs remisskrav till läkarspecialiteterna hud- och könssjukdomar, kardiologi, medicinsk gastroenterologi och hepatologi, kirurgi samt öron- näs- och halssjukdomar.

En annan åtgärd är att införa en för taxeläkarna ny modell kring kostnadsansvar för medicinsk service. Tanken är att det ska vara samma modell som i dag finns för husläkarmottagningarna inom vårdvalet. I korthet innebär det att läkarna på taxan får fullt kostnadsansvar för basal medicinsk service, exempelvis enklare laboratorieprov. För avancerad medicinsk service blir det ett delat kostnadsansvar, där vårdgivaren får stå för 20 procent av kostnaden. Det kan till exempel handla om radiologi.

För mycket kostsam medicinsk service som exempelvis genetik eller transfusionsmedicin svarar regionen för kostnaden.

Privatläkarföreningens ordförande Sven Söderberg är mycket kritisk och menar att införandet av kostnadsansvar för medicinsk service inte är förenligt med LOL.

– I lagen och förarbetena finns diskussioner om det här, men man har landat i att i förordningen klart och entydigt ange vilka prover som läkare själv ska bekosta. Vi ska betala för urinprov och några andra uppräknade prov. Det ingår i den ersättning vi får från regionen. Övriga saker, som röntgen, är en kostnad regionerna ska ta. För oss är det självklart att det är i strid med lag och förordning att införa något annat, säger han till Läkartidningen.

Enligt Sven Söderberg är det bara Stockholm som har den här tillämpningen.

– Det finns ingen annan region som ens övervägt sådana åtgärder som man nu gör i Stockholm. Det är en helt egen idé. Det är obegripligt.

Konsekvensen kan bli att taxeläkare får lägga ner verksamheten, menar Sven Söderberg.

– Man har helt enkelt inte möjlighet att bekosta den här typen av provtagning som man måste göra för att ge patienterna den utredning och behandling de har rätt att få. Ska man till exempel bekosta olika biopsier själv så går det ju inte runt. Har man att välja mellan att göra ett dåligt jobb – vilket ingen vill göra – eller lägga ner, så är det stor risk att man lägger ner.

Han pekar också på att regionen gör en felaktig jämförelse mellan taxeläkare och husläkarverksamheter inom vårdvalet.

– Det är helt olika förutsättningar. En del taxeläkare bedriver primärvård, men många bedriver specialiserad vård, och har därigenom helt andra behov av medicinska utredningar och prov.

Han pekar också på att vårdvalsläkare inte heller har någon övre gräns för hur stor ersättningen kan bli, men att taxeläkare har ett tak för hur mycket ersättning man kan få per år.

Sven Söderberg är dessutom kritisk till regionens ovilja att diskutera den här typen av stora förändringar för taxeläkarna i Stockholm med föreningen.

– Vi försöker få samråd och dialog, men vi fick reda på det här beslutet några dagar innan det gick upp i nämnden. Vi hann protestera och vi skrev till en politisk representant och sa att vi anser att det här är fel och att vi önskar att frågan bordläggs för att se över konsekvenserna. Tyvärr lyssnade man inte.

Varken Läkarförbundet eller Privatläkarföreningen har möjlighet att överklaga regionens beslut. Däremot har föreningen uppmanat sina medlemmar som är skrivna i Stockholm att överklaga beslutet som enskilda personer till förvaltningsrätten. Man har också fått hjälp av förbundets jurister med att ta fram en mall med en korrekt juridisk formulering.

Nu har tiden att överklaga löpt ut. Exakt hur många som överklagat kan Sven Söderberg inte svara på, men han uppger att man varit i kontakt med 60–70 av Stockholms cirka 200 taxeläkare.

Christoffer Bernsköld, enhetschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ansvarig tjänsteman för ärendet, uppger att bakgrunden till förändringarna kring taxan handlar om två saker.

Det ena är att regionen vill skapa likvärdiga förutsättningar mellan olika vårdgivare, bland annat vad gäller kostnadsansvar för medicinsk service.

– Den andra delen är att vi jobbar med att gå igenom alla delar av Region Stockholms vårdavtal och vårdutbud för att se vad man kan göra för anpassningar för att nå en ekonomisk balans, säger han.

Han ser ingen stor risk för att taxeläkare tvingas lägga ner sin verksamhet till följd av de nya reglerna.

– Sammantaget gör vi inte den bedömningen, säger Christoffer Bernsköld.

Samtidigt medger han att den nya modellen för kostnadsansvar kan slå olika hårt för olika verksamheter inom nationella taxan.

Enligt Christoffer Bernsköld har regionens uppföljningar kring LOL bland annat pekat på att det skett en viss övervältring av kostnader för medicinsk service, att det finns risk för provtagning utan medicinsk indikation, samt att vårdgivare inom LOL haft en stor kostnad för medicinsk service jämfört med jämförbara vårdgivare.

– En av förklaringarna tror vi är att man haft det som fri nyttighet. Vi tänker att det här skapar ett incitament för dem att vara mer noggranna och göra det man ska utifrån de patienter man har. Tittar man på den totala ersättningen gör vi bedömningen att de allra flesta kommer att klara av den här förändringen på ett bra sätt. Sedan är det klart att alla förändringar innebär en omställning.

Christoffer Bernsköld delar inte Privatläkarföreningens bild av att regionen varit ovillig att föra dialog om förändringarna.

– Förvaltningen hade ett möte med representanter för Läkarförbundet i juni där man diskuterade det här. Efter mötet kom ingen återkoppling eller synpunkter förrän det var dags för slutgiltig beredning.

Hur tycker du att samarbetet med Läkarförbundet och Privatläkarföreningen fungerar?

– Utifrån att de hade ett möte i början av juni där man gick igenom hela tjänsteutlåtandet så tänker jag att Läkarförbundet får fundera på sin interna hantering när de vill lämna synpunkter eller kommentarer. Det fanns möjlighet att inkomma med synpunkter, innan det skulle upp på politisk nivå.

Läs även:

Taxeläkare i Stockholm: Förödande för vår verksamhet