Det stora utbrottet av kikhosta som inträffade i Jämsjötrakten skakade om Region Blekinge. Det beskrivs som unikt i och med att omfattningen var så pass stor. Ett 30-tal barn i förskole- och skolålder och deras föräldrar insjuknade från mitten av februari i år och fram till maj. Barnen hade enligt regionen fått vaccin mot kikhosta enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Många av föräldrarna tillhörde däremot den generation som inte blev vaccinerad mot kikhosta (under åren 1979 till 1996 när vaccineringen var satt på paus).

Utbrottet ledde till att Region Blekinge beslutade att ge barn och kvinnor i barnafödande ålder i området extra vaccination i början av sommaren. Detta för att förhindra vidare spridning av kikhosta bland framför allt spädbarn. För barn under ett år kan kikhosta vara en allvarlig och ibland livshotande sjukdom och genom vaccination av gravida överförs mammans antikroppar till barnet.

I barnvaccinationsprogrammet ingår en extra dos mot kikhosta för barn i åttonde klass, för att förbättra skyddet. Vaccinet brukar normalt ges på senhösten. Nu väljer skolor i Blekinge att flytta fram vaccinationsperioden på grund av utbrottet. Flera skolor började vaccinera eleverna redan när de kom tillbaka efter sommarlovet, uppger SVT Blekinge. 

Vaccination av kikhosta

Under 1979 avbröts vaccinationerna av kikhosta i Sverige på grund av det dåvarande vaccinets försämrade skyddseffekt och misstänkta allvarliga biverkningar. Ett nytt kikhostevaccin (acellulärt vaccin) återintroducerades i vaccinationsprogrammet 1996. Antalet fall sjönk därefter snabbt, enligt Folkhälsomyndigheten. Bland spädbarn minskade incidensen från 600-800 fall per 100 000 barn till 100 fall per 100 000 barn år 2006 och fortsatte att minska ytterligare de följande åren.

Under 2014 ökade antalet insjuknade kraftigt jämfört med de föregående åren. Över 700 fall rapporterades och två spädbarn avled i kikhosta. Sedan 2014 har dock antalet fall minskat igen.

Enligt Folkhälsomyndigheten har det varit flest fall av kikhosta under augusti de senaste åren.

I det nuvarande vaccinationsprogrammet ges vaccin mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdoser ges vid 5 års ålder och i årskurs 8-9.