Patienten i fråga sökte enligt nyhetsbyrån Sirén vård vid akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset tre gånger på ett och ett halvt dygn. Anledningen var buksmärtor. Men patienten bedömdes inte vara i behov att läggas in på sjukhuset. Patienten skickades hem där hen fick hjärtstillestånd och avled. Vid en obduktion framkom det att kroppspulsådern hade brustit.

Region Östergötland anmälde händelsen enligt lex Maria och har nu utrett vad som gick snett. Efter att ha gått igenom resultatet av lex Maria-utredningen, öppnar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ett tillsynsärende. Enligt Ivo har händelsen visserligen utretts i nödvändig omfattning, men Vrinnevisjukhuset har däremot inte redovisat hur de har säkerställt att AT-läkarna får det stöd som krävs för att göra vården så patientsäker som möjligt. Nu ska Vrinnevisjukhuset redovisa detta till januari 2021.

När Myndigheten för vård och omsorgsanalys 2018 gjorde en enkät bland akutmottagningar visade det sig att 40 procent av akutmottagningarna någon gång den senaste månaden haft läkare utan legitimation som jobbat ensamma utan handledning på plats.

Efter en incident på en akutmottagning i Norrbotten 2015, där det framkom att en vikarierande underläkare före AT arbetat ensam, fattade Ivo ett principbeslut. Beslutet innebär att icke-legitimerade läkare inte får tjänstgöra självständigt på en akutmottagning utan att det samtidigt finns en legitimerad läkare på plats. Beslutet gäller dock inte AT-läkare. Men det betyder inte att det är okej att låta AT-läkare arbeta ensamma på akuten, enligt Ivo.

– I principbeslutet skriver vi samtidigt att Ivo i grunden har samma inställning när det gäller AT-läkare som arbetar på akutmottagning. Det innebär att inte heller AT-läkare i normalfallet ska arbeta självständigt, har inspektören Daniel Lilja tidigare sagt till Läkartidningen.

2019 riktade Ivo kritik mot Region Kalmar efter att AT-läkare arbetat ensamma på akutmottagningen i Oskarshamn.

I sitt beslut efter tillsynen på akuten i Oskarshamn skriver myndigheten: »En läkare ska först efter fullgjord AT-tjänstgöring på egen hand kunna kartlägga livshotande akuta tillstånd. Ivo anser emellertid att det kan finnas en möjlighet att göra individuella bedömningar när det gäller AT-läkare. Graden av självständighet i arbetet vid en akutmottagning kan tillåtas variera för denna grupp, beroende på den enskilde läkarens erfarenhet och kompetens«.

 

Läs också:

Stopp för AT-läkare utan stöd på akuten i Oskarshamn

Oacceptabelt att AT-läkare arbetar ensamma på akuten

IVO: Nej till ensamarbete på akuten för ickefärdigutbildade läkare

Vanligt att AT-läkare arbetar ensamma på akuten

Icke-legitimerade läkare arbetar ensamma på vart tredje sjukhus

 

Mer information:

Ivo:s principbeslut »Icke legitimerade läkare som arbetar på akutmottagning«

I Ivos rapport »Högre kompetens på våra akutmottagningar« från 2017 går det att läsa mer om tillsynsmyndighetens inställning.