Som Läkartidningen berättat kom regeringen och Sveriges Kommuner och regioner förra året överens om att införa sammanhållna vårdförlopp vid komplexa och långvariga sjukdomar. De sammanhållna vårdförloppen ska gälla i hela landet och målet är en mer jämlik och effektiv vård.

I maj spikades de första tre vårdförloppen av Styrgruppen i nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS): reumatoid artrit, höftledsartros i primärvård samt stroke och tia. Det innebär att landets regioner nu kan fatta beslut om att börja införa vårdförloppen.

Ytterligare fyra vårdförlopp har varit på remiss – schizofreni, kritisk benischemi, KOL respektive sepsis. Här har dock inga beslut fattats ännu.

Och nu har alltså de nationella arbetsgrupperna i regionerna tagit fram förslag på sammanhållna vårdförlopp för ytterligare tre områden: hjärtsvikt, kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom samt sekundärprevention vid osteoporos efter fraktur.

Förslagen går ut på öppen remiss, vilket innebär att till exempel patientföreningar, berörda professioner, regioner och kommuner kan lämna synpunkter fram till den 27 november.

 

Läs även:

Tre vårdförlopp redo att rullas ut

Fler sjukdomar får standardiserade vårdförlopp