I enkätundersökningen har 2 900 chefer som arbetar inom vård och omsorg bland annat svarat på hur de ser på krisledning och stöd i etiska dilemman. Totalt sett svarade 82 procent att krisledarskapet hade fungerat bra eller mycket bra under pandemin. I regel var de högre cheferna något mer positiva än första linjens chefer, men skillnaderna är inte stora.

– Det starka stöd som även första linjens chefer anger visar att krisledarskapet fungerar väl genom hela organisationen. Både den som blir ledd och den som själv leder anser att det fungerar väl, säger Jenny Wibacke, ordförande i Livo, i ett pressmeddelande.

Pandemin har ställt en del etiska frågor på sin spets. När cheferna frågades om hur hanteringen om etiska dilemman sett ut, svarade knappt hälften att den varken var bättre eller sämre än i normala fall. Ungefär en tredjedel tyckte att stödet var något eller mycket bättre.

Cheferna fick också frågan om deras verksamheter tagit in personal som inte anses uppfylla de kompetenskrav som ställs i vanliga fall. Inom hälso- och sjukvården svarade 82 procent att så inte var fallet.

Cheferna inom vård och omsorg frågades också varifrån de fick stöd för att orka i längden när krisen var som värst. Den privata sfären, såsom familj och vänner, blev det vanligaste svaret, tätt följt av chefskollegor. Bara 3 procent uppgav att de fått stöd av professionell handledning eller »debriefing« och 0 procent svarade att facket gett dem stöd.

Tittar man specifikt på vad cheferna inom hälso- och sjukvården ansåg vara hinder för att återgå till normal verksamhet, svarade drygt hälften att ett sådant var att hantera den köbildning som skapats. Men det var nästan lika vanligt med svar som handlade om att ha ork, tid och förutsättningar efter en så krävande period. Däremot var det få som ansåg att kompetensförsörjningen var ett problem.

Livo är en branschförening under Ledarna och samlar totalt över 8 000 chefer inom vård och omsorg. Undersökning bygger på en webbenkät som samtliga medlemmar har fått möjlighet att svara på. Med 2 900 personer svarande på hela enkäten, blev svarsfrekvensen 35 procent.

52 procent av de som svarat arbetar inom hälso- och sjukvård. Av alla som svarat på enkäten är nästan hälften chefer i första linjen. En mycket stor majoritet av de svarande, 83 procent, är kvinnor.

 

Läs även:

»Vi måste peppa unga kollegor som vill bli chefer«

Yrkesföreningar startar chefskurs i tre steg

Rapport: Bättre vårdkvalitet med läkare som chefer