I våras fastställde Högsta domstolen tingsrättens dom, där en läkarstudent i Lund dömdes för våldtäkt på en annan läkarstudent. Lunds universitet hade parallellt med rättsärendet försökt att stänga av studenten, men både Högskolans avskiljandenämnd och senare förvaltningsdomstolen sa nej.

Fallet i Lund har, tillsammans med ett par andra fall vid andra universitet, väckt stor uppmärksamhet i utbildningsvärlden. Flera lärosäten har uttryckt att kraven för att kunna avskilja en student är för hårda. Förra hösten aviserade också Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, att lagen ska ses över.

Och nu ska en utredning göras. Vid förra veckans regeringssammanträde togs ett kommittédirektiv upp, som anger utgångspunkterna för en statlig utredning.

– Det handlar om utbildningar där studenter under sin utbildning och senare i sitt yrkesliv kommer i kontakt med människor som är i beroendeställning till dem och där deras yrkesroll bygger på att de har förtroende för dem, säger Matilda Ernkrans till Dagens Nyheter.

Som exempel på brottslighet som skulle kunna leda till avskiljande av olämpliga studenter, nämner hon barnpornografibrott, våldtäkt och grov kvinnofridskränkning.

En högskola som vill avskilja en student från utbildningen anmäler saken till Högskolans avskiljandenämnd. Det beslutet kan sedan överklagas till domstol. Matilda Ernkrans menar att ärendena ofta faller på grund av att det inte gått att visa att risken är stor att studenten i fråga skadar andra studenter eller egendom under utbildningen.

Utredningen ska också undersöka om belastningsregistret ska kunna användas i större utsträckning. Studenter kan stoppas från att göra praktik om de har begått brott, vilket kan hindra dem från att ta examen. Och nu vill regeringen se om det går att göra en kontroll mot belastningsregistret redan vid antagningen till programmen.

Samtidigt påtalar Matilda Ernkrans att alla ska få en andra chans i livet efter avtjänat straff. Det är etiska och moraliska aspekter som utredningen måste titta på.

– I grunden har man som student rätt till sin utbildning och att få fullfölja den, det är viktigt att värna om den rätten, säger hon till DN.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 oktober 2021.

Läs även:

Läkarstudent dömd för våldtäkt också i hovrätten

Domstol: Våldtäktsdömd student får studera vidare

Lunds universitet överklagar beslut om våldtäktsdömd student

Lunds universitet vill stänga av läkarstudent