I början av september beslutade Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) att fälla Karin Dahlman-Wright, tidigare prorektor vid Karolinska institutet, för oredlighet i forskning.

Det har förekommit felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar och detta är enligt nämnden att betrakta som förfalskningar i lagens mening.

Nämndens bedömning är att det handlar om en »allvarlig avvikelse«, och att det inte har någon betydelse om bildmanipuleringen inte alls, eller i liten utsträckning, påverkat forskningsresultatet.

Nämnden anser också att Karin Dahlman-Wright varit »grovt oaktsam«, bland annat eftersom hon har lång erfarenhet av forskning, att hon varit sisteförfattare för merparten av de aktuella publikationerna och att hon har lett de forskningsgrupper som genomfört forskningen.

Karin Dahlman-Wright överklagade beslutet i slutet på september och bestred att hon gjort sig skyldig till oredlighet. I ett kompletterande yttrande som skickats till förvaltningsrätten i Uppsala utvecklar hon nu sitt resonemang.

Bland annat anser hon att begreppet förfalskning har tolkats på ett orimligt sätt. Hon menar att nämnden förbisett en skrivning i den europeiska kodexen för forskningens integritet, som nämnden själv hänvisar till i beslutet.

Efter beskrivningen av de tre överträdelserna fabricering, förfalskning och plagiering följer en mening som lyder: »Dessa tre typer av överträdelser anses särskilt allvarliga, eftersom de ger en felaktig bild av vad forskningen visat.«

Men eftersom de felaktiga bilderna inte påverkat vad forskningen visat, anser Karin Dahlman-Wright att det inte ska betraktas som förfalskning.

Hon anser också att nämnden på ett orimligt sätt staplat flera »smärre förbiseenden« till att sammantaget utgöra grov oaktsamhet.

»Rättssäkerheten kräver att de olika misstänkta handlingarna bedöms enskilt. Utfallet av bedömningen får inte riskera att skilja sig beroende på om anmälningarna är samlade som i detta fall eller om de anmäls enskilt vid olika tillfällen«, skriver Karin Dahlman-Wright i yttrandet.

I ett mejl till Läkartidningen skriver Karin Dahlman-Wright att det är viktigt var ribban läggs när en ny lagstiftning ska tillämpas.

»Den ribba man nu lagt riskerar att skapa osäkerhet och därmed rädsla«, skriver hon.

Enligt Karin Dahlman-Wright är nämndens ställningstagande om att det i princip saknar betydelse huruvida ett fel påverkar resultaten centralt.

»Det handlar inte om att man ska se genom fingrarna när misstag begås, det handlar om att sätta eventuella misstag i paritet till den skada misstagen orsakat. Om felen inte påverkat resultat kan det inte likställs med ett allvarligt brott. Enligt god forskningssed finns en process för rättelser.«

Hon pekar också på att det är okänt hur många misstag som finns i den vetenskapliga litteraturen, i bilder, i grafer och i själva forskningsprocessen.

»Om man letar efter fel har det hittills varit fokus på att hitta duplicerade bilder men det går att leta, och hitta, fel i grafer, i tabeller osv. som inte påverkat resultaten och som därför varit ofta varit svåra att notera, och dessa kan då enligt Nämndens ställningstagande ses som en förfalskning och en allvarlig avvikelse från god forskningssed med helt förödande konsekvenser för den enskilde.«

I mejlet till Läkartidningen skriver Karin Dahlman-Wright också att hon egentligen hade bestämt sig för att inte överklaga beslutet eftersom hon ville få ett avslut och komma vidare i livet.

»Men jag visste att önskan i sektorn var stor att få till en prövning och eftersom det bara var jag som kunde få till en prövning så tog detta till slut över min egen absoluta önskan att få till ett avslut, därav det sena överklagandet«, avslutar Karin Dahlman-Wright.

Läs mer:

Dahlman-Wright överklagar oredlighetsbeslut

Karin-Dahlman-Wright fälls för oredlighet i forskning

Dahlman-Wright: »Jag kommer bestrida utlåtandet från GU«

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI

KI:s prorektor anses skyldig till forskningsfusk