Mikael Sandlund, ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Foto: Samuel Unéus

Tidigare i veckan kunde Läkartidningen berätta att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) utsett en expertgrupp som ska stötta en oberoende granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen.

Bland de nio experterna finns Elias Palm, avdelningschef på Rättsmedicinalverket, som varit med och utvecklat metoden och tagit stark ställning för den. I gruppen ingår också bland andra Elizabeth Åhsberg, projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och Jonas Bergström, enhetschef på Socialstyrelsen.

Mikael Sandlund, ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik – som längtat efter att utredningen ska komma i gång – är både förvånad och besviken över valet av experter.

– Slutgiltigt kan expertgruppen och utredningen förstås bara bedömas utifrån vad den kommer fram till och levererar. Men jag noterar att det delvis är de mest styvnackade försvararna av det här kontroversiella metodvalet som utsetts som experter – samtidigt som de som kritiserat metodvalet inte finns där, säger han till Läkartidningen och fortsätter:

 – Man får förutsätta att man strävar efter att göra en oberoende och objektiv granskning. Men ofta brukar man i ett sådant läge försöka hitta personer som inte har positionerat sig i någon särskild riktning. I mina ögon hade det också varit naturligt att ta med internationell expertis på medicinsk åldersbedömning.

Enligt regeringens direktiv ska utredningen granska den metod för medicinsk åldersbedömning som Rättsmedicinalverket tillämpar, det aktuella kunskapsunderlaget för metoden och hur det vetenskapliga underlaget för myndighetens utlåtanden har utvecklats över tid.

Maria Eka, chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm, ska granska de medicinska åldersbedömningarna. Foto: Roger Olausson, Förvaltningsrätten i Stockholm

Maria Eka, chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm, utsågs i juni till regeringens särskilda utredare. Ett uppdrag som hon tycker känns ansvarsfullt och angeläget, inte minst därför att det handlar om omdiskuterade frågor, där det funnits mycket olika uppfattningar.

– Som jag uppfattar uppdraget ska vi inledningsvis göra en kartläggning och beskrivning av den metod som Rättsmedicinalverket tillämpar, och det underlag som finns för den metoden. Vi ska också, om vi i utredningen tycker att det finns behov av det, föreslå en utveckling av Rättsmedicinalverkets utlåtanden.

Utredningen ska även se till att det genomförs en eller flera forskningsstudier.

– Forskningsstudierna kommer att vara mycket viktiga för utredningens överväganden och kommande förslag, säger Maria Eka.

Hur ser du på expertgruppens sammansättning? Och på möjligheten att göra en oberoende granskning?

– Hur sammansättningen av expertgruppen ser ut är ingenting som jag har påverkat eller haft inflytande över, utan det är Justitiedepartementet som har utsett de här personerna som experter, säger Maria Eka och fortsätter:

– Men jag utgår från att experterna är mycket kunniga i de här frågorna. Det är värdefullt att ha dem i expertgruppen och lyssna på vad de tillför.

Hon konstaterar att hon själv dömt i ett visst antal mål där det förekommit underlag för medicinsk åldersbedömning, i sin roll som domare på Förvaltningsrätten i Stockholm, där Migrationsdomstolen ingår.

– Men i övrigt har jag för egen del ingen historik själv i den här frågan och jag ser därför mig själv som oberoende. Jag utgår från att vi i utredningen kommer att få olika underlag och kanske olika uppfattningar också, som vi i slutänden får väga samman när vi ska lägga fram våra förslag.

Maria Eka understryker att utredningen kommer att ha kontakter även med andra personer som är kunniga och insatta i de aktuella frågorna, även om de inte är utsedda som experter. Hon räknar också med att få kontakt med internationell expertis när utredningen, inför ett delbetänkande nästa sommar, tittar närmare på vilka metoder för medicinsk åldersbedömning som används i andra länder.

– Sedan kan man eventuellt utvidga en expertgrupp efter hand, om det finns behov av det. När vi kommer i gång mer med själva utredningsuppdraget får vi se om det finns ytterligare behov av särskild expertis, säger Maria Eka.

Mikael Sandlund anser dock att expertgruppen borde ha breddats redan från början.

– Ja, jag tycker det. Då hade jag känt mig tryggare när det gäller förutsättningarna för att den här granskningen ska bli oberoende och opartisk och faktiskt lösa traumat som det här är för rätt stora delar av läkarkåren, säger han.

Läkartidningen har sökt Morgan Johansson för en kommentar. I ett mejl svarar han:

»Kommittéväsendet är oberoende i förhållande till regeringen. I detta fall leds utredningen av en särskild utredare, som personligen leder utredningen och ansvarar för slutresultatet. Till utredningar i kommittéväsendet knyts expertgrupper som består av tjänstemän från berörda departement samt bland annat experter från myndigheter vars ansvarsområde berörs av uppdraget. Det är utredarens sak att bestämma när och hur en expert ska bistå kommittén och vad som i övrigt ska gälla för expertens medverkan i arbetet. I uppdraget ingår att belysa frågan ur ett internationellt perspektiv.«

Nyhetsartiklar om ämnet i Läkartidningen

Utredning ska granska medicinska åldersbedömningar

Hippokratespriset går till rättsläkaren Fredrik Thamsen

Regeringen vill utreda medicinska åldersbedömningar

Sex rättsläkare får visslarpris

Nu uttalar sig RMV-chef om läget

RMV lägger locket på

Rättsläkare lämnar RMV: »Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Så ser de medicinska åldersbedömningarna ut

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar

 

Några av debattartiklarna i Läkartidningen

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

Åldersbestämning med röntgen eller MR – grundläggande tankefel

Rättsmedicinalverkets metod är undermålig och bör bytas

Tveksamt att slå ihop riskerna i de två metoderna

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

Socialstyrelsens snabbspår leder fel

Socialstyrelsen: Knä mer lovande än tänder

Rapport om medicinsk åldersbestämning »ett hafsjobb«

Ytterligare sex personer i expertgruppen

Följande personer ingår också i den grupp experter som Justitiedepartementet utsett:

Ola Nilsson, barnläkare och professor vid Örebro universitet, Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers, Åsa Evrensel, verksamhetsexpert på Migrationsverket, departementssekreterare Mia Eklöf, samt ämnesråden Lars Andersson och Anki Fritzsche.