I förra veckan lämnade regeringen ett förslag på lagändringar kring organdonation. Syftet är att öka antalet donationer. Bland annat föreslås att anhörigveto tas bort, samt att nya regler för möjligheter till organbevarande behandling på levande människor införs.

Lagrådet pekar på att biologiskt material avsett för till exempel transplantation får tas från en avliden person om personer medgett det. Dessutom finns en presumtionsregel som innebär att sådana åtgärder får vidtas om den avlidne inte skriftligen motsatt sig detta.

Lagrådet konstaterar att medgivandet och presumtionen bör gälla organbevarande behandling efter att döden inträtt. Däremot är det enligt rådet mer tveksamt om det också kan anses omfatta organbevarande behandling som ges innan döden inträffat.

Eventuellt behöver ordalydelsen förtydligas, och frågan måste övervägas ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet, menar Lagrådet.

Eftersom organbevarande behandling enligt förslaget ska kunna ges innan donatorn avlidit, pekar lagrådet på att det sannolikt kommer att pågå palliativ vård med vakande anhöriga samtidigt.

Därför behövs särskild varsamhet kring bedömningen om den typen av behandling medför integritetskränkning. Detta bör framgå av föreskrifterna.

Lagrådet pekar också på att medgivande till organdonation kan inskränkas till att omfatta endast vissa organ. Lagrådet anser att ett medgivande också ska kunna begränsas till att endast omfatta organbevarande åtgärder efter att döden inträtt.

Detta trots att Lagrådet inser att åtgärder innan döden kan vara nödvändiga för att donation ska kunna ske, och att ett nej till sådana åtgärder kan göra donationsmedgivandet meningslöst.

»Det är naturligtvis olyckligt, men mot bakgrund av vad Lagrådet ovan anfört angående betydelsen av den möjliga donatorns medgivande, bör det göras tydligt vad medgivandet innebär även om det skulle kunna leda till att donatorn väljer att undanta viss organbevarande behandling«, står det i yttrandet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Ta del av yttrandet här.

Läs mer:

Regeringen vill avskaffa vetorätt vid organdonation

Anhörigveto vid donation föreslås försvinna

Utredare vill se tuffare lag mot handel med mänskliga organ

Ny donationsutredning ska lösa juridiska knutar

Lagförslag om organdonation väntas i vår

Utredningsförslag ska ge fler organdonationer