Eftersom forskningen gått framåt har Socialstyrelsen gjort en mindre översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid ångest och depression.

En nyhet är alltså att sjukvården i undantagsfall kan erbjuda behandling med esketamin som tillägg till andra antidepressiva läkemedel, hos vuxna med terapiresistent medelsvår till svår depression. Det är också i linje med den rekommendation om nässprejen Spravato som NT-rådets experter kom med i juni.

Esketamin – som länge varit tillgängligt som anestesiläkemedel – verkar vid depression genom att öka glutamatfrisättningen i hjärnan.

Enligt Socialstyrelsen är behandlingen aktuell när patienten prövat två olika klasser av antidepressiva läkemedel mot medelsvår eller svår depression men inte svarat på behandlingen. Anledningen till att behandlingen bara rekommenderas i undantagsfall är enligt myndigheten att den troligen bara har en liten effekt  Den är dessutom förknippad med risk för missbruk, sedering, dissociativa störningar och förhöjt blodtryck.

Nytt i riktlinjerna är också att barn och ungdomar kan få förebyggande behandling mot nya svåra depressioner.

Det är vanligt att barn och ungdomar får återfall efter att ha uppnått remission. Enligt myndigheten kan sjukvården i förebyggande syfte ge antidepressiv behandling till patienter som haft en medelsvår till svår depression upp till cirka ett år efter återhämtningen.

Samtidigt avråder Socialstyrelsen helt från att intervjua föräldrar till barn och ungdomar med misstänkt depression eller ångestsyndrom med hjälp av metoden Brief child and family phone interview (BCFPI). Enligt myndigheten finns det en stor risk att missa många barn och ungdomar med depression eller ångestsyndrom om man använder metoden.

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom publicerades första gången 2010 och 2017 gjordes en större revidering.

Ta del av de uppdaterade riktlinjerna.