Det aktuella ärendet handlar om ett patientklagomål enligt patientsäkerhetslagen. I utredningen har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) inte hittat några brister vad gäller de delar av klagomålet som rör hantering av skyddade personuppgifter.

Däremot bedömer Ivo att vårdgivarens handläggningstid av avvikelser har stora brister.

Av det material som Ivo tagit del av dröjde det 145 dagar innan avvikelsen, som upprättades i samband med vårdtillfället, hanterades av rätt funktion på sjukhuset. Det dröjde 405 dagar innan den besvarades så att anmälaren fick kännedom om utredningen.

Enligt Ivo riskerar lång handläggningstid av avvikelser att fördröja utredningar och anmälningar enligt patientsäkerhetslagen. Det riskerar också att fördröja nödvändiga åtgärder för förebyggande av vårdskador.

Ivo avslutar ärendet men skriver att det kan bli en uppföljning av vilka eventuella åtgärder som vårdgivaren genomfört med anledning av den identifierade bristen.