Rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom vården har tagits fram av AFA Försäkring på basis av 70 012 långa sjukfall, 6 793 allvarliga arbetsolyckor och 905 arbetssjukdomar under åren 2015–2019.

Risken för långvarig sjukfrånvaro, längre än tre månader, inom vården varierar mellan könen och mellan yrkesgrupper. Lägst risk för långvarig sjukfrånvaro har manliga läkare. Högst risk har kvinnliga undersköterskor och jämförbara grupper. Av kvinnor sysselsatta inom vården är det de kvinnliga läkarna som har lägst risk. Risken ser dock ut att ha ökat under 2019, enligt rapporten.

Psykiska diagnoser är det vanligaste skälet till långvariga sjukfall inom vården, och av dessa är stressrelaterade diagnoser vanligast.

Läkarna har lägre risk för långvarig sjukfrånvaro än andra grupper i vården, men i gengäld är sjukfallen något längre. En förklaring är att andelen psykiska diagnoser är högre i läkargruppen, 58 procent för kvinnor och 52 procent för män. Sådana sjukfall blir oftast mer långvariga.

Näst vanligaste diagnosen i läkargruppen är graviditetsdiagnoser för kvinnor, 11 procent, och tumörer för män, 12 procent.

Arbetsskador kan utgöras av antingen arbetsolycksfall eller arbetssjukdom. År 2018 var risken för läkare att drabbas av allvarlig arbetsolycka 0,5 per 1 000 sysselsatta. Motsvarande risk för sjuksköterskor och barnmorskor var mer än dubbelt så hög, 1,2 per 1 000. För hela arbetsmarknaden var motsvarande siffra 2,5, och för vissa andra vårdyrken, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, var den ännu lite högre, 2,8 per 1 000 sysselsatta.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolyckor inom vården. På andra plats kommer hot och våld, som är vanligare inom vården än på arbetsmarknaden i stort. För läkarna utgör fallolyckor 45 procent av de allvarliga arbetsolyckorna. Hot och våld står för omkring 12 procent av läkarnas allvarliga arbetsolyckor, och risk för smitta står för 6 procent.

Av totalt 905 fall av arbetssjukdom under perioden 2015–2019 rörde 122 fall vården och 11 av dessa rörde läkare. Inom vården är de vanligaste orsakerna till godkänd arbetssjukdomen psykiska sjukdomar och syndrom och hudens sjukdomar. För läkargruppen handlade drygt hälften av de 11 fallen om psykiska sjukdomar och syndrom.