»Det är dags för sjukhusledningar, styrande politiker och regionens chefsläkare att ta bladet från munnen och erkänna att patientsäkerheten i Stockholmssjukvården i dag är hotad och brister.« Det skriver Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, och grundarna till Stockholms sjukvårdsupprop, Laura Björnström och Akil Awad, på SvD:s debattsida.

De hänvisar bland annat till en studie från Karolinska institutet som visar på ett samband mellan en ökad dödlighet och hög belastning på akuten. Och överbelastningen på akuten kan i sin tur kopplas till vårdplatsbrist.

Trots detta och varningar från professionen, vägrar de styrande att erkänna allvaret, skriver debattörerna: »De väljer återigen att negligera och förminska problemet. Regionledningen hänvisar, sin vana trogen, till att flera närakuter öppnat, trots att de inte alls minskat väntetiderna på akuterna.«

De påpekar också att det är chefsläkarens roll att ta det övergripande ansvaret för att patientsäkerhet och vårdkvaliteten säkerställs, samt att anmäla händelser som medfört allvarliga vårdskador. Men de tycker att det är problematiskt att chefsläkarna i Region Stockholm i stället framhäver att patientsäkerheten inte är hotad, samt spelar ner personalens kritik.

»Det visar att rollen som chefsläkare håller på att urholkas och att de som är chefsläkare inte är rotade bland personalen på golvet«, skriver debattörerna.

Debattartikeln finns på SvD:s webbplats.