Vårdexpressen, ett digitalt verktyg för anamnes och triage i primärvården, testades i Skåne förra året. Det skulle förbättra vårdmötet, korta väntetiderna och få personalen att hinna med mer. Men i början av det här året stoppades projektet efter misstänkta oegentligheter i upphandlingen. Det fick också följden att Skåne inte kunde införa sin digitala primärvårdssatsning som det var tänkt.

Region Skåne hade även upphandlat systemet åt Västra Götalandsregionen genom en fullmakt. Och efter att Skåne utrett frågan och polisanmält händelsen, avbröt också Västra Götaland samarbetet med företaget Vårdinnovation, som ligger bakom Vårdexpressen. Vårdinnovation har förnekat att några oegentligheter förekommit.

Nyligen upphandlade också Region Dalarna systemet. Enligt tidningen Computer Sweden ska Vårdexpressen testas på sex vårdcentraler i ett pilotprojekt, och därefter breddinföras.

Men nu får Region Dalarnas upphandling kritik. Enligt SVT Nyheter har Vårdinnovation fått förhandsinformation genom en mejlväxling mellan företaget och en tjänsteman i Region Skåne. Den skånska tjänstemannen hade i sin tur fått informationen av en chef i Region Dalarna.

Resultatet ska ha inneburit att Vårdinnovation fick information om upphandlingen ungefär sex veckor innan andra företag. Det kan röra sig om ett brott.

– Det får man inte göra. Likabehandlingsprincipen gäller och går ut på att man inte får ge någon leverantör någon fördel, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till SVT.

Kommer frågan till överprövning kan upphandlingen behöva göras om. Eller så kan Vårdinnovation behöva uteslutas.

Vårdinnovation skriver till SVT att företaget inte har tagit del av någon information som inte varit i linje med föreskrifterna i lagen om offentlig upphandling. De menar också att upphandlingen var allmänt känd och hänvisar till ett pressmeddelande från juni 2019, där ett konsultbolag fått uppdraget att hjälpa Region Dalarna med en upphandling om artificiell intelligens i primärvården. Det pressmeddelandet menar dock Olle Lundin saknar betydelse då det var så allmänt skrivet.

Region Dalarna har ännu inte vidtagit några åtgärder i frågan. I ett mejl till Läkartidningen skriver Karin Stikå Mjöberg, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör: »De här uppgifterna är nya för oss och vi har inte någon egen bekräftad information om det här vilket gör det svårt kommentera frågan.«

Läkemedelsverket har tidigare övervägt att granska om Vårdexpressen uppfyller kraven för att få vara på marknaden. Efter att Skåne och Västra Götaland stoppat sina projekt, har det dock inte funnits någon grund för granskning.

Men om nu Dalarna använder Vårdexpressen skulle Läkemedelsverket kunna granska om det digitala systemet uppfyller kraven för medicintekniska produkter. Läkemedelsverket kan dock inte kommentera om de kommer att öppna ett tillsynsärende, eftersom sådana är sekretessbelagda till dess de är avgjorda.

– Däremot kan jag generellt säga att för att vi ska kunna göra ett tillsynsärende behöver vi säkerställa att en produkt finns tillgänglig på marknaden, att den används. Och i dagsläget har vi inte de uppgifterna, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef för medicinteknik på Läkemedelsverket, till Läkartidningen.

Läkemedelsverket kan alltså granska en produkt som redan finns på marknaden. Men myndigheten godkänner inte produkterna innan de kommer ut på marknaden. Produkter av en högre riskklass förhandsgranskas i stället av en oberoende tredje part. När det gäller produkter av den lägsta riskklassen, dit Vårdexpressen hör, har tillverkaren ansvaret för dokumentation och att produkten uppfyller det medicintekniska regelverket när den CE-märks.

– Nuvarande direktiv har några år på nacken. Det kommer ny lagstiftning om detta, troligtvis med skärpta krav i maj 2021, säger Ewa-Lena Hartman.

 

Läs även:

Skånes digitala vård oviss efter jävsmisstankar

Skåne snabbupphandlar digital vård

Även Västra Götaland bryter med skånskt IT-bolag

AI-projekt stoppas – Skåne utreder »misstänkta oegentligheter«

Smart anamnes ska korta väntetider i Skåne