Regeringen föreslår i en lagrådsremiss om ändringar i lagen om register över nationella vaccinationsprogram att den vårdgivare som ansvarat för en vaccination mot covid-19 ska rapportera in uppgifter om detta samt om vaccinationens dosnummer till det nationella vaccinationsregistret. Syftet är att kunna följa upp vaccinationstäckning och vaccinets kvalitet, skyddseffekt och säkerhet.

Läkarförbundet har som remissinstans haft synpunkter som refereras i lagrådsremissen. Begreppet dosnummer blir svårtolkat, befarar förbundet, då det kan komma att finnas flera olika vacciner och olika rekommendationer för olika åldersgrupper. Läkarförbundet anser också att det är viktigt att lagen anger en tidsgräns för när uppgifterna ska rapporteras in, så att eventuella biverkningar upptäcks så fort som möjligt och så att fler personer som fått samma vaccin från samma sats kan identifieras. Regeringen skriver i remissen att den »förutsätter att den vårdgivare som har ansvarat för en vaccination inser vikten av att registrera utförda vaccinationer i nära anslutning till vaccinationstillfället«.

Lagändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet.