Sjukhusläkarna och Upplands allmänna läkarförening motionerade först om att förbundet ska verka för att organisationen Sveriges Kommuner och regioner (SKR) borde bli en myndighet och omfattas av kraven på offentlighet och sekretess. Förbundsstyrelsen föreslog avslag med hänvisning till att föreningsfriheten även gäller kommuner och regioner och att en ideell förening inte kan övertas av staten och omvandlas till myndighet. Styrelsen anser dock att SKR självmant borde välja att tillämpa offentlighetsprincipen och svarade att förbundet kommer fortsätta framföra detta.

Motionärerna strök dock i sista stund i sitt yrkande, via Anna Rask Andersen, och ändrade till att Läkarförbundet endast skulle verka för att »SKR omfattas av kraven på offentlighet och sekretess«.

– Det är ingen ideell förening utan en arbetsgivar- och intresseorganisation, och det är inte acceptabelt att den styrs under så ljusskygga former. Varför gick SKR bakom ryggen när det gällde skyddsutrustning på äldreboendena och pressade Arbetsmiljöverket? Det är inte acceptabelt, och det måste ändras, sa hon.

Dessutom hade Elin Karlsson, Sjukhusläkarna, lämnat ett tilläggsyrkande: »att Läkarförbundet framför vikten av ansvarsutkrävande och transparens i SKR:s verksamhet«.

– SKR är en skattefinansierad verksamhet och får många myndighetsuppdrag, sa Elin Karlsson.

Förbundsstyrelsen föreslog genom Erik Dahlman att båda yrkandena kunde beslutas vara besvarade såsom förenliga med vad förbundet redan gör.

Men det räckte inte, enligt Anna Rask-Andersen:

– Jag yrkar på bifall, för det behövs lite mer action från förbundet.

Och sedan gick fullmäktige emot förbundsstyrelsen och biföll med knapp majoritet båda yrkandena.