Kristina Henriksson (till höger) och hennes handledare Emma Hagqvist vid Arbetsmedicin på Karolinska institutet som också är forskargruppsledare i det projektet. Foto: Marlene Magnussen

Studien undersöker läkares erfarenheter av arbetet under coronapandemin. Det arbetet ingår i sin tur i en större forskningsstudie som heter »Friska läkare: en studie över svenska läkares arbetsmiljö och hälsa«. Syftet är att kartlägga läkares psykiska hälsa och undersöka om det finns faktorer i arbetsmiljön som kan kopplas till ohälsa.

– Det känns jätteroligt att just arbetsmiljö uppmärksammas. Det är en fråga som inte brukar komma i första rummet, säger Kristina Henriksson i ett pressmeddelande.

I Sjukhusläkarnas motivering står att hon får stipendiet »för arbetet med en av få svenska studier om läkares arbetsmiljö och hälsa«. Vidare står »att undersöka de organisatoriska omställningar och konsekvenser för hälsan som läkararbetet inneburit under pandemin, kan väntas ge värdefull kunskap inför kommande kriser«.

Kristina Henriksson gör arbetet som en del av sin specialisttjänstgöring. Och med stipendiet på 30 000 kronor frigörs tid till intervjuer.

– Intervjustudier är tidskrävande men stipendiet möjliggör att jag kan anlita hjälp med att exempelvis sammanställa resultatet och i stället få mer tid till själva intervjuerna. Jag planerar också att använda en del av medlen till att presentera resultaten på en konferens.

Sjukhusläkarnas stipendium »Hållbart arbetsliv« utlystes i mars för att skapa mer kunskap om etisk stress och arbetsrelaterad ohälsa bland läkare. Föreningen har i år delat ut två stipendier. Förra veckan fick nätverket »Vem tar hand om doktorn?« ett stipendium för sitt arbete med stödgrupper.

– Vi har två stipendiater i år på temat Hållbart arbetsliv. Det måste till både krafttag och kunskap om läkares arbetsmiljö, särskilt när specialistläkare har blivit ett riskyrke för långtidssjukskrivningar, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

 

Läs även:

»Vem tar hand om doktorn?« får stipendium av Sjukhusläkarna