Chefsföreningen fick gehör för sin motion om att Läkarförbundet aktivt ska verka för att läkare tidigare väljer en chefskarriär.

Föreningen pekade på att det ofta tar lång tid innan en läkare blir aktuell för chefsuppdrag eftersom det ofta förväntas att en läkare först ska ha nått långt i karriären som specialist och forskare. För att fler läkare ska hamna på chefsposter behövs därför ökad acceptans och uppmuntran till dem som tidigt väljer ledarskapsbanan framför en mer traditionell karriär.

I motionssvaret skriver förbundsstyrelsen att det har stor betydelse att läkare på ett tidigt stadium får både kunskap och erfarenhet på ledarskapsområdet. Man pekar också på att Läkarförbundet länge arbetat för att ledarskap i större utsträckning bör vara ett inslag genom hela karriären.

Förbundsstyrelsen går dessutom steget längre och skriver att ett nationellt och sammanhållet system för ledarskaps-ST är en central faktor som kan bidra till att fler läkare blir chefer i hälso- och sjukvården. Detta inte minst med tanke på läkarutbildningens längd och den efterföljande ST-tjänstgöringen.

Därför kommer Läkarförbundet aktivt arbeta för att staten ska ta ett samordnat ansvar för ledarskaps-ST.

– Det är fantastiskt att man verkligen vill ta frågan så långt och på så stort allvar. De unga är vår framtid och att man verkligen tar det här steget känns fantastiskt bra, säger Tina Crafoord, ordförande i Chefsföreningen, till Läkartidningen.

Hon tror att det i ett nationellt system blir särskilt viktigt att fokusera på de delar som handlar specifikt om chefskapet.

– Vi har länge pratat mycket om ledarskap, det vill säga att man leder i det dagliga, och det gör läkare hela tiden. Men det här ska också syfta till att på ett mycket tidigare sätt vara en förberedelse för chefsuppdrag.

Ledarskaps-ST har funnits på flera håll i landet, men uppläggen och resultaten har varierat stort. Ett annat problem är att många projekt med ledarskaps-ST inte hållit över tid, menar Tina Crafoord.

– Det har bland annat berott på att det varit enskilda individer som har dragit igång projekten och det har gjort att det inte blivit beständigt över tid. En nationell samordning av det känns som den enda vägen att gå, så att grunden blir lika.

I en annan motion från Chefsföreningen och Distriktsläkarföreningen som handlade om chefer i primärvården beslutade fullmäktige dessutom att Läkarförbundet ska verka för att ledarskaps-ST inrättas i samtliga regioner.