Inom ramen för regeringsuppdraget ska Läkemedelsverket bland annat underlätta för såväl sjukvården som allmänheten att rapportera eventuella biverkningar och signalspana efter misstänkta biverkningar i olika hälsodataregister.

Myndigheten ska också genomföra fördjupade registerstudier med fokus på misstänkta biverkningar.

Uppdraget löper fram till slutet av 2024 och ska redovisas muntligen under resans gång. Myndigheten ska också rapportera skriftligt i slutet av varje år, från och med 2021.

Som Läkartidningen tidigare berättat upprättar Folkhälsomyndigheten också ett nationellt register för att lättare hitta eventuella, ovanliga biverkningar av vaccin mot covid-19 som inte fångats i studier. Registret ska sammanställa information om vem som har vaccinerats, med vilket vaccin och vid vilken tidpunkt.