Ronny Öhman, Mellersta Skånes läkareförening, pläderar för att kommuner ska kunna anställa läkare.

Under pandemin har diskussionen om kommunalt anställda läkare återigen aktualiserats. Det syntes också vid årets fullmäktige där tre motioner berörde frågan.

Bland annat motionerade Mellersta Skånes läkareförening och Östra Skånes läkarförening om att förbundet ska verka för en ändring av hälso- och sjukvårdslagen så att kommuner kan anställa egna läkare i äldrevården inom särskilda boenden.

Motionärerna ville också att förbundet verkar för att funktionen medicinskt ansvarig läkare införs i alla kommuner, något även Sjukhusläkarna och Distriktsläkarföreningen motionerade om.

– Pandemin har rasat i drygt ett halvår och det visar med all tydlighet att det inte fungerar att hantera äldre patienter inskrivna i särskilda boenden när det ska göras från vårdcentraler som är fullbokade och som inte har möjlighet att ta hand om halvakuta och akuta tillstånd, sa Ronny Öhman från Mellersta Skånes läkareförening.

Förbundsstyrelsen, som valde att skriva ett sammanhållet svar till de tre motionerna om kommunala läkare, framhöll att det i dagsläget inte är förbjudet för kommuner att anställa läkare utan behandlingsansvar, men att lagstiftningen fokuserar på att regionerna genom avtal med kommunerna har en skyldighet att bistå med läkarresurserna i den kommunala vården.

Om regionerna inte uppfyller sina skyldigheter kan kommuner redan i dag på egen hand anlita läkare och sedan få ersättning för sina kostnader av regionen.

En farhåga med att kommunerna anställer läkare är att enligt förbundsstyrelsen att det kan bli diffust vad gäller ansvaret.

– Det kan bidra till otydlighet kring ansvarsfördelningen mellan den regionala primärvården och kommunerna, sa Rofida Ghazvinian från förbundsstyrelsen.

Mot den bakgrunden rekommenderade förbundsstyrelsen fullmäktige att anse förslaget om att kommunerna ska kunna anställa läkare, liksom en snarlik motion från Privatläkarföreningen, besvarade.

Däremot föreslog förbundsstyrelsen bifall till yrkandena om att medicinskt ansvariga läkare ska finnas i alla kommuner. En sådan läkarfunktion skulle kunna ansvara för att kvalitetssäkra den kommunala hälso- och sjukvården, vara delaktig samverkan mellan utförare, delta i förhandlingar om nya avtal med regionen samt följa upp att regionerna uppfyller sitt lagstadgade ansvar, enligt förbundsstyrelsen.

Lars Nevander från Sjukhusläkarna yrkade bifall till hela motionen från Mellersta Skåne.

– Det kan egentligen inte vara någon fara för att det blir oklar ansvarsfördelning. Vad man gör är att man bara öppnar möjligheten för att kommunerna ska kunna anställa läkare. En annan fördel är att vi får fler arbetsgivare. Det är en facklig fördel att vi får en möjlighet att få en arbetsgivare till, sa Lars Nevander under behandling i plenum.

Ylva Sandström lyfte fram erfarenheterna kring läkarmedverkan på särskilda boenden i Stockholm.

– I Stockholm är den här tjänsten upphandlad, så i princip är det kommunens egna läkare. De är visserligen upphandlade av regionen, men de servar bara kommunerna och det fungerar inte jättebra. Jag tycker nog att förbundsstyrelsen har rätt här.

Ett annat perspektiv på frågan är hur kopplingen mellan de eventuella kommunala läkarna och primärvården ska se ut.

– Det vore synd att ytterligare fraktionera den primärvård som vi nu försöker bygga upp genom att inrätta ytterligare en vårdnivå, sa Ove Andersson från Distriktsläkarföreningen.

Ylva Kastrup, Västra Götalands läkarförening, framhöll att det är mycket viktigt att den medicinsk kompetensen på särskilda boenden ökar.

– Men frågan är väldigt komplex. Med yrkandet att se till att kommunerna kan anställa läkare på äldreboenden så tycker jag man låser sig lite inför andra möjligheter att öka kompetensen. Det finns många andra välfungerande alternativ.

Robert Svartholm, DLF Norrbotten, höll med i det resonemanget.

– Äldrevården är tätt förknippad med primärvårdens bemanning. Borgholmsmodellen visar tydligt på att en god bemannad primärvård inte behöver fragmentiseras med att anställa kommunala läkare.

Till slut gick fullmäktige på förbundsstyrelsens linje. Läkarförbundet ska verka för att en medicinskt ledningsansvarig läkare ska finnas i varje kommun. Men förslagen om att kommuner ska kunna anställa läkare anses besvarade.