Sjukhusläkarna, Svensk förening för allmänmedicin och Läkare för miljön föreslog i en gemensam motion att Läkarförbundet ska »verka mot spridning av miljöfarligt slam« samt stödja »slamutredningens alternativa förslag om successiv utfasning av slamspridning på åkermark«. I sin motion skrev de: »Ämnen som kan finnas i slammet är i dag epidemiologiskt kopplade till, inte bara skadliga effekter i ekosystemen, utan även till skador på människa som minskad fertilitet, missbildningar i urogenitalorganen, benskörhet, cancer, diabetes, fetma och störd mental utveckling«, De hänvisade till förbundets klimatpolicy, enligt vilken förbundet har en viktig roll i att »identifiera och stödja åtgärder som både minskar miljöpåverkan, men också leder till förbättrad hälsa«, och förbundets folkhälsopolicy.

– 60 000 ton slam lastas ut på våra åkrar varje år. I dem finns det 38 ton antibiotika, andra typer av läkemedel, tungmetaller och så vidare, som påverkar oss alla, hur vi mår, vår fertilitet, som kan orsaka missbildningar och så vidare. Det är ett stort problem med flera dimensioner, man har inte tillräckligt bra rening, man vill bli av med slammet. Man ser också ämnen som ökar tillväxten, men det är inte värt den skada det orsakar, sa Elin Karlsson, Sjukhusläkarna.

I sitt svar skrev förbundsstyrelsen (FS) att förbundet via sitt läkemedelsråd sprider kunskap om läkemedels miljöpåverkan men att förbundet i sitt externa arbete främst ska fokusera på »de miljöaspekter som läkarna kan styra över i sin profession«.

– Att miljöfarligt slam sprids är allvarligt, men vi anser inte att det är Sveriges läkarförbunds primära uppgift att bedriva den frågan, sa Madeleine Liljegren, FS, och läste upp förbundets portalparagraf.

– Det finns många frågor som är viktiga. Vi anser inte att det här är en fråga som Sveriges läkarförbund ska driva och yrkar därför att första att-satsen ska anses besvarad och den andra ska avslås, sa Madeleine Liljegren.

Elin Karlsson replikerade:

– Läkarförbundet går ju väldigt ofta, vilket är bra, utanför ändamålsparagrafen och vi har ett antal dokument som stärker oss i det arbete vi gör. Vi har en klimatpolicy och vi har en folkhälsopolicy, så vi har absolut stöd för att arbeta med denna fråga.

Hon fick medhåll av flera talare. Men bland andra Johan Klaar, Västra Götaland, var av annan åsikt:

– Även om en fråga kan vara positiv och vällovlig så måste vi ändå prioritera lite i vad som är våra kärnuppgifter. Vi har röstat igenom massor med motioner som rör till exempel fortsatta arbetet med covid och arbetsskador. Jag tror spontant att medlemmarna vill att jag prioriterar det, sa han.

Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje.

Läkarförbundets portalparagraf

»Sveriges läkarförbund, som är läkarnas fackliga sammanslutning, har till uppgift att upprätthålla en god och värdig anda inom kåren, att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga sociala och ekonomiska intressen, att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen och att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.«