Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar skarp kritik mot sjukhuset i Arvika efter en ny tillsyn. Enligt tillsynsmyndigheten saknas en tydlig organisation och förutsättningar för att klara den kirurgiska verksamheten i Arvika. Behandlingen av skador hos traumapatienter riskerar att fördröjas och det finns risk för vårdskador eftersom det saknas kirurgisk specialistkompetens på plats.

2017 organiserades den akutkirurgiska verksamheten om i Region Värmland. Sjukhuset i Arvika fick i samband med detta en ny akutjoursorganisation. När den nya akutjourlinjen infördes sades det att en förutsättning var att sjukhuset dagtid skulle bemannas med allmänkirurgisk specialistkompetens. Vid tillsynen framkom det dock att det inte hade gått att förverkliga på grund av brist på kirurgspecialister i regionen.

Patienter med kirurgisk diagnos som vårdas på en akutvårdsplats på medicinavdelningen eller patienter som vårdas på ortopedavdelningen efter ett planerat kirurgiskt ingrepp får inte heller tillräckligt god vård, enligt Ivo. Det är oklart vem som har det medicinska ansvaret för patienter som vårdas i Arvika efter ett planerat operativt ingrepp. Vårdgivaren har inte heller säkerställt att personalen har den specifika kompetens som krävs för att vårda kirurgiska patienter på medicinavdelningen.

Det är inte första gången som det kirurgiska omhändertagandet på det värmländska sjukhuset ifrågasätts av Ivo. Tillsynsmyndigheten har kritiserat verksamheten flera gånger under 2014 och 2018. Då har man bland annat pekat på en bristande patientsäkerhetskultur och avsteg från gällande rutiner. Det har lett till flera allvarliga vårdskador.

För fem år sedan uppgav Region Värmland att förbättringar var på gång. Sjukhuset slutade med akuta operationer och 2016 gjordes en organisationsförändring som innebar att kirurgin på sjukhuset i Arvika och Centralsjukhuset i Karlstad slogs ihop.

Men det löste inte bristerna i Arvika. Vårdgivaren anmälde flera allvarliga vårdskador och risk för vårdskador enligt lex Maria. I de interna utredningarna framkom bristande kommunikation, otydligt ledarskap i traumasituation och bristande kännedom om rutiner. ST-läkare fick ta för stort ansvar eftersom bakjour inte var insatt i traumarutinerna och personal larmades inte i tid.

För tre år sedan genomgick verksamheten därför en ny omorganisation. Efter det var Ivo nöjd, avslutade tillsynen i januari 2018 med beslut om uppföljning. Men redan i slutet av samma år kom en ny lex Maria-anmälan rörarande en patient med skalltrauma, som pekade på brister även efter omorganisation av akutkirurgin.

Året därpå öppnade Ivo ett att tillsynsärende, då med fokus på hur de tre sjukhusen i Värmland samverkar kring den akutkirurgiska verksamheten. Den nya kritiken av den kirurgiska verksamheten i Arvika är ett resultat av detta.

Region Värmland har inte analyserat effekten av organisationsförändringen av den kirurgiska verksamheten, skriver tillsynsmyndigheten i sitt beslut och begär att regionen redovisar vad de gjort och planerar att göra för att komma till rätta med bristerna på sjukhuset i Arvika.

Redovisningen ska lämnas in i april 2021. Om regionen inte lyckas lösa problemen tills dess, kan Ivo fatta beslut som tvingar regionen att vidta åtgärder.

Läs också:

Nya akutjourlinjen i Arvika snart klar

Facklig protest mot ny organisation på akuten i Arvika

Brister i handledningen vid Sjukhuset i Arvika

MÅNGA TUNGA ÅR FÖR SJUKHUSET ARVIKA

På grund av den dåliga läkarbemanningen har kirurgverksamheten gått på lågvarv under många år på sjukhuset i Arvika. Problemen har varit många: Brist på handledare åt AT- och ST-läkare, vakanta chefsposter, bristande patientsäkerhetskultur. Samverkan inom den kirurgiska verksamheten i Region Värmland har länge beskrivits som otydlig.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort flera inspektioner på sjukhusets kirurgiska verksamhet sedan 2014, vilket har resulterat i krav på åtgärder för att förbättra patientsäkerheten.