Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har publicerat en ny rapport om vård av personer utan permanent uppehållstillstånd.

Bakgrunden till rapporten är företrädare för läkarkåren vänt sig Smer för att få etisk och juridisk vägledning i etiskt svåra situationer som kan uppkomma i samband med vård till den här gruppen. Det handlar till exempel om organtransplantation där det finns oklarheter kring förutsättningarna för att patienten ska få nödvändig eftervård, eftersom patienten riskerar utvisning.

Smers slutsats är att osäkerheten kring tillgången till eftervård inte bör vara ett skäl att neka en person utan permanent uppehållstillstånd transplantation och annan livräddande vård.

– Det lika människovärdet och behovet av vård är styrande prioriteringsprinciper inom den svenska hälso- och sjukvården. Dessa principer bör gälla för all vård som erbjuds i Sverige, utan diskriminering, säger Göran Collste, sakkunnig i Smer och professor emeritus i tillämpad etik, i ett pressmeddelande.

Enligt Smer är ett annat skäl för att inte väga in förutsättningarna till eftervård att detta är mycket svårt att bedöma.

– Sådana bedömningar kommer inte att kunna leva upp till rimliga krav på patientsäkerhet när det handlar om beslut om liv och död. Beslut i ett sådant läge bör fattas till fördel för patienten, säger Kenneth Johansson, ordförande för Smer.

Dessutom pekar rådet på att det skulle strida mot läkaretiken att särbehandla patienter med utgångspunkt från nationalitet, medborgarskap eller asylstatus.

Smer har också gjort en utredning av rättsläget och konstaterar att det saknas stöd i gällande rätt för att på förhand utesluta vissa behandlingar för personer utan permanent uppehållstillstånd.

I rapporten lämnar Smer ett antal rekommendationer. En rekommendation är att regionerna får utökad utbildning i gällande rätt på området. Smer anser också att en vägledning bör tas fram i syfte att stödja den behandlade läkaren och andra vårdprofessioner när det gäller vårdbeslut.

Dessutom anser Smer att lämpliga myndigheter ska få i uppdrag att ta fram mer kunskap om vilket vårdbehov som finns hos gruppen personer som saknar permanent uppehållstillstånd.

Hela rapporten finns att ta del av på Smers webbplats.