Sofia Wallström, generaldirektör vid Inspektionen för vård och omsorg. Foto: Sofia Runarsdotter

Efter de höga dödstalen på särskilda boenden för äldre i våras och början på sommaren, inledde Ivo en granskning. Myndigheten granskade boendens och primärvårdens journaler, samt gjorde intervjuer med bland andra verksamhetschefer/läkare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdsdirektörer.

Ivo har granskat de boenden som har haft bland de tuffaste situationerna med smittspridning, totalt rör det sig om 847 individer på 98 boenden. Det är alltså inte en totalundersökning, påpekade avdelningschef Peder Carlsson på en presskonferens på tisdagen där granskningen presenterades.

– Men resultatet pekar tydligt på behov av att höja lägstanivån.

Granskningen har behandlat fyra huvudsakliga områden: individuell vård, närståendes delaktighet, vård i livets slutskede, och brister i primärvårdens patientjournaler. Samtliga regioner visade brister, utom Gotland och Värmland där underlaget var för litet.

Cirka en femtedel av patienterna i de granskade fallen hade inte fått en individuell läkarbedömning.

– En sådan här hög siffra i journalgranskningen av patienter som inte fått en individuell läkarbedömning är inte acceptabelt. Det här är väldigt grundläggande, sa generaldirektör Sofia Wallström, som också påpekade att man inte bara ska se det som siffror, utan som personer – någons mamma eller pappa.

Av den femtedel som inte fått en individuell läkarbedömning, är det också 40 procent som inte heller har fått en bedömning av sjuksköterska.

Det är framför allt distansbedömningar som har gjorts. Bara i 5–7 procent av fallen där journaler granskats hade en fysisk bedömning gjorts, vilket Ivo anser vara mycket lågt.

– Det har i de allra flesta fall inneburit att en läkare gjort en bedömning över telefon med sjuksköterskan på boendet. Det är alltså inte en distansbedömning som kan sägas motsvara ett digitalt vårdbesök, sa Sofia Wallström.

Ivo kommer också fram till att äldre som bor på särskilt boende och deras närstående inte har fått information och gjorts delaktiga när det gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Ställningstagande om vård i livets slutskede har inte heller skett i enlighet med gällande regelverk.

– Patienten eller närstående ska ha en hög delaktighet. Det ska vara flera personal inblandade i sådana ställningstaganden. Det ska vara ett bra samtal, man ska vara väl införstådd vad man pratar om, och det ska dokumenteras tydligt, sa Peder Carlsson.

Ivo konstaterar också brister i primärvårdens journalföring. Enligt myndigheten gör det att det inte går att följa vården och behandlingen av äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19.

Regionerna åläggs nu att senast januari 2021 återkomma med vilka åtgärder som man nu har vidtagit. Under våren 2021 kommer Ivo också att genomföra en ny journalgranskning. Då kommer myndigheten även att titta på privata aktörer.

– Regionföreträdare har uttryckt en insikt om de här problemen och en vilja att ta krafttag kring förbättringsarbetet. Samtliga hälso- och sjukvårdsdirektörer har tagit ett initiativ gentemot Ivo att förstärka lärandeprocesserna och aktivt fånga upp våra iaktagleser. Det välkomnar vi från Ivo:s sida. Med de beslut vi fattar i dag lägger vi en stor förväntan på regionerna, sa Sofia Wallström.

På en presskonferens senare på tisdagen fick socialminister Lena Hallengren (S) frågor om kritiken mot regionerna.

– Det är klart att det är väldigt allvarligt det vi har kunnat ta del av. Jag utgår från att regionerna, om man inte redan satt igång ett förändringsarbete, gör det, sa hon.

På frågan om det handlar om ett systemfel och regeringens ansvar svarade Lena Hallengren att ingen kritik eller uppmaning riktats till regeringen och att man inte i nuläget ser någon anledning att agera.

– Jag skulle säga att coronakommissionen kommer bli viktig för oss att invänta. I det första delbetänkandet i december ska man framför allt belysa äldreomsorgen, och jag är säker på att de kommer att ha med det här perspektivet.

På frågan om kommunerna bör ha egna läkare svarade hon att vem som anställer läkarna är en fråga på »detaljnivå«.

– Men naturligtvis så måste man se till att det finns en tillgång till läkare och medicinsk kompetens. Det ska ju inte spela någon roll hur gammal man är eller var man bor för att man ska få en individuell bedömning.

Statistik och beslut för de olika regionerna finns på Ivos webbplats.