Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat privata vårdgivare som regionerna har avtal med om utförande av hälso- och sjukvård för personer boende på särskilda boende för äldre (SÄBO). Granskningen är en del av Ivo:s nationella tillsyn för att ta reda på om äldre på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

– Ivo kan konstatera brister även hos privata vårdgivare vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. Det bör dock understrykas att det är respektive region som har det övergripande ansvaret för den medicinska vården och behandlingen på landets särskilda boenden. Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård för personer som bor på särskilda boenden för äldre. Vi bedömer också att ingen region fullt ut nått de krav på kvalitet i brytpunktsamtal, behandling enligt ordination och dokumentation som lagstiftningen sätter upp. Lägstanivån är för låg, säger Linn Arvidsson, från Ivo:s presstjänst, till nyhetsbyrån Siren.

Primärvårdsinsatserna på 43 äldreboenden i 29 kommuner har granskats. Det har bland annat skett genom intervjuer och genomgång av patientjournaler. Enligt en sammanställning av tillsynsbesluten som nyhetsbyrån Siren har gjort fick 25 av 30 privata vårdgivare någon form av kritik för hur vården skötts på äldreboendena under pandemin.

Bristerna handlar om att de boende inte har fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19 och att de boende och deras närstående inte har fått information och gjorts delaktiga i vård och behandling. Andra punkter som Ivo kritiserar är att ställningstagande om vård i livets slutskede inte har skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin. Myndigheten pekar också på brister i journalföringen som gör det svårt att följa vården och behandlingen av de äldre.

20 av de 30 granskade vårdgivarna har exempelvis inte gett de boende vård i livets slutskede enligt regelverket, och 17 får kritik för bristande journalföring,

I Region Stockholm ansvarar två stora bolag, Familjeläkarna i Saltsjöbaden och Capio Legevisitten, för läkarvården på cirka 90 procent av boendena, skriver Dagens Nyheter. Båda får kritik och ska återkomma till Ivo med förslag på åtgärder i slutet av januari.

Ivo konstaterar bland annat att ett flertal äldre med covid-19 inte har fått vård och behandling utifrån sina individuella behov och att de inte fått en individuell bedömning av läkare. Vid ett boende som Familjeläkarna ansvarar för uppger en sjuksköterska att läkarens bedömning gjorts utifrån tredjehandsuppgifter från annan omvårdnadspersonal. Under två månader har alla läkarkontakter på boendet skett på distans.

Familjeläkarnas vd Stefan Amèr säger att han inte hunnit sätta sig in i Ivo:s beslut, men uppger att bolaget redan lokaliserat brister i journalföringen och arbetar för att förbättra dem. På DN:s fråga angående kritiken vad gäller individuell läkarbedömning svarar han:

– Jag känner till att en av våra läkare, som är i riskgrupp, inte besökte äldreboendena men hade daglig kontakt med dem. Samtidigt fanns en yngre kollega som kunde göra fysiska besök.

Stefan Amèr uppger att Familjeläkarna satt in extra jourlinjer under våren för att klara det höga trycket under pandemin, tidigt lyft frågan om brist på skyddsutrustning och arbetar aktivt med testning.

I en intervju med Läkartidningen från i maj, fick han frågan om Familjeläkarna kunde ha gjort något annorlunda med tanke på att smittan kommit in på många av boendena. Då uppgav Stefan Amèr att det måste undersökas närmare. Han sa också:

– Vi påtalade tidigt tre åtgärder som vi såg skulle kunna göra skillnad: besöksrestriktioner, förhöjd skyddsnivå i patientnära kontakter och kraftig utökning av antalet som provtas, inklusive alla som flyttar in på boenden.

Henrik Brehmer, presschef på Capio Sverige, skriver i sin tur i ett mejl till Dagens Nyheter att Capio »har påbörjat ett förbättringsarbete avseende kvalitetskontroll, anhörigkontakter och dokumentation inom vårt vårdgivaransvar för SÄBO«. Han påpekar samtidigt att granskningen endast omfattar 4 av deras 190 boenden.

Även Stiftelsen Stockholms sjukhem och Tiohundra AB har ingått i granskningen, men där har vården och behandlingen bedrivits utan brister enligt Ivo.

– Vi lyckades allokera resurserna dit de behövdes till äldreboendena där vi gjorde de individuella bedömningarna. Vi levererade syrgas och utrustning från sjukhuset. Och vi var på plats, vilket också är etiskt viktigt. Ivo:s beslut ser vi som ett kvitto på att Norrtälje-modellen är bra, säger Jan Bergman, överläkare vid medicin och geriatrik-kliniken på Norrtälje sjukhus, till Dagens Nyheter.

Urvalet av granskade privata vårdgivare har utgått från vilken vårdcentral patienten på boendet har varit listad på. Ivo påpekar att urvalet inte är representativt för att dra några generella slutsatser om de privata vårdgivarna som helhet. Ivo understryker också att det är regionerna som har det övergripande ansvaret för den medicinska vården och behandlingen på de särskilda boendena, även om de privata utförarna är ansvariga vårdgivare.

De 30 tillsynsbesluten är andra delen i den övergripande tillsyn som Ivo har gjort av vården av personer på äldreboenden som har haft konstaterad eller misstänkt covid-19. I januari presenterar Ivo den tredje delen i granskningen, som har fokus på kommunerna.

 

Läs också:

Stora brister i regionernas vård av äldre på särskilda boenden

»Man har inte tänkt på all vård som bedrivs på äldreboenden«

Ivo ser allvarliga brister vid 91 äldreboenden

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever

Ivo: Allvarliga brister vid var tionde boende

Det medicinska innehållet i SÄBO måste förbättras