Esketamin – som länge varit tillgängligt som anestesiläkemedel – har också visat sig ha en snabbverkande antidepressiv effekt, genom att öka frisättningen av glutamat i hjärnan.

EMA rekommenderar sedan tidigare behandling med nässprejen Spravato (esketamin) hos vuxna med måttlig till svår depression som inte blivit hjälpta av behandling med minst två olika antidepressiva läkemedel. Nu säger experterna i CHMP, myndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, ja till att utvidga indikationen, efter en ansökan från företaget ifråga.

Enligt rekommendationen ska nässprejen även kunna användas som korttidsbehandling i psykiatriska akutsituationer, för att snabbt dämpa allvarliga psykiatriska symtom hos vuxna med måttlig till svår depression. Behandlingen ska ges samtidigt som orala antidepressiva.

EU-kommissionen måste formellt klubba igenom rekommendationen för att den ska börja gälla.

Enligt en rekommendation från NT-rådet kan Spravato användas i kombination med SSRI- eller SNRI-preparat vid unipolär svår terapiresistent depression. Men först ska patienten ha prövat minst fyra andra behandlingsalternativ mot sin depression. Det är också i linje med de nationella riktlinjerna på området.

Läs också:

Nässprej mot depression en nyhet när nationella riktlinjer uppdateras

Tummen upp för omtalad nässprej vid depression