Som Läkartidningen berättat har en diskussion blossat upp om hur tentorna på Karolinska institutet (KI) ska genomföras nu i covid-19-tider. Studenter har oroat sig för att salstentorna ska bidra till smittspridning trots lärosätets insatser för att göra tentamenstillfällena så säkra som möjligt.

Samtidigt svarar nästan hälften av läkarstudenterna i en enkät att de skulle gå på en tenta, även om de har milda symtom. En anledning till det är att de känner en press eftersom tentamenstillfällena är få och med stora mellanrum.

På Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, har de olika utbildningarna kommit överens om att studenter som sjukanmält sig till en tentamen inte får drabbas negativt. Det kan till exempel innebära att extra tentamenstillfällen måste genomföras vid behov, för att förhindra att studenterna ska känna sig pressade att gå till tentamen med symtom.

Om en omtenta är planerad nära den första tentan, kanske inte studenterna anses drabbas negativt. Men om en omtenta ligger längre bort i tid, kan en extra tenta krävas.

– Det går inte att fatta några exakta beslut om när det krävs. Det viktiga är att alla är medvetna om att sjukanmälda studenter inte ska drabbas negativt av att de faktiskt har tagit sitt ansvar och sjukanmält sig. Det kan innebära extratentor, säger Silvana Naredi, vicedekan för utbildning.

Principen har gällt under hösten, men alla tycks inte ha känt till den eller praktiserat den fullt ut.

– Vissa har haft extratentor och det har varit uppskattat, men många har det inte. Informationen verkar inte ha nått hela vägen ner till kurserna, eller så har kurserna ignorerat det, säger Linnéa Mundin, ordförande i Sahlgrenska akademins studentkår.

Hon tycker att ledningen för fakulteten har informerat så gott de kan. Men om kurserna i sin tur inte informerat studenterna om principen som kan innebära extratentor vid sjukanmälan, känner studenterna ofta inte heller till den.

– Man får ju inte den tryggheten om man inte vet att alternativet finns. Och då har man ju tappat hela syftet, säger Linnéa Mundin.

Som mest skulle drygt 190 studenter kunna skriva en tenta samtidigt i Göteborgs universitets största tentasal nu under pandemin. Normalt sväljer den över 400 studenter, men antalet har mer än halverats i samråd med Västra Götalandsregionens smittskydd.

Nyligen beslutade dock universitetsdirektören att salstentor endast får tillåtas om de godkänts av prefekt och dekan. Tentor ska i huvudsak skrivas i hemmiljön. ID-kontroller ska göras och studenterna ska kunna övervakas med webbkamera, vad som ibland kallas »zoomövervakning« efter videokonferensverktyget Zoom.

– Tentorna och examinationsuppgifterna ska vara utformade så att man inte bara kan googla upp svaren. Och sedan kan man alltid kombinera med muntor via till exempel Zoom, säger Silvana Naredi.

Vissa tentor anses dock vara nödvändiga att skriva i sal. Ett exempel är en internmedicintenta, som de kursansvariga anser vara för kunskapstät för att göra på distans. Men en kommande kirurgtenta blir förmodligen i hemmiljö, kompletterad med en muntlig tentamen.

I våras stängdes tentasalarna i Göteborg. Men när pandemin var mindre intensiv i somras och början av hösten, återgick många tentor till att skrivas i sal. Nu måste kurserna ställa om till tentor i hemmiljö igen, vilket inte alltid hinns med – flera tentor har skrivits i sal trots en ökad smittspridning.

Linnéa Mundin tycker att de kursansvariga hade kunnat formulera tentor för distansexamination från början, i stället för att behöva göra ett omtag mitt i brinnande pandemi.

Hade fler tentor kunnat göras i hemmiljö än vad som har gjorts?

– Ja, det tycker jag.

 

Läs även:

Många läkarstudenter skulle skriva salstenta trots milda symtom

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

70 studenter ska skriva tenta i samma sal – studenter oroade