Bakgrunden till Ivo:s tillsyn är att myndigheten fått in anmälningar och vittnesmål av vårdpersonal som bland annat handlar om att pandemin medfört lokala skillnader mellan sjukhusen i Stockholm när det gäller prioritering till intensivvård.

Ivo konstaterar i ett tillsynsbeslut att Karolinska universitetssjukhuset inte på ett tillfredställande sätt planerat, lett och kontrollerat verksamheten avseende prioriteringar av patienter i behov av intensivvård under pandemin.

Ivo anser att det beslutsstöd Karolinska upprättade den 20 mars, med indikationer utifrån biologisk ålder, riskerade att utesluta patienter som skulle kunna ha gagnats av intensivvård. Enligt Ivo kan det finnas en risk för att biologisk ålder blandas ihop med kronologisk ålder.

Beslutsstödet reviderades den 11 maj. Då blev det en mindre detaljerad beskrivning avseende indikationer utifrån biologisk ålder, och åldersintervallerna för biologisk ålder togs bort. I det reviderade beslutsstödet fanns också ett tillägg som betonar att patienter ska få en individuell bedömning.

I ett yttrande till Ivo skriver sjukhuset att beslutsstödet inte är avsett för prioriteringar, utan skulle tillämpas och utgöra ett stöd vid bedömning av patienter och vid beslut om att inleda intensivvård eller inte.

Ivo konstaterar att sjukhuset upptäckt riskerna för feltolkningar och sammanblandning av begreppen biologisk och kronologisk ålder, men myndigheten ser allvarligt på att det ursprungliga beslutsstödet var tillgängligt under sex veckor.

Ivo vidtar inte några ytterligare åtgärder med anledning av bristerna, men myndigheten skriver att man kan komma att följa upp beslutet.

Ivo har också granskat övriga fem akutsjukhus i Stockholm men inget av dessa sjukhus får kritik.