Coronakommissionens slutsats är att strategin att skydda de äldre under pandemin har misslyckats. Kommissionen understryker att den viktigaste faktorn bakom det stora antalet sjuka och avlidna i äldreomsorgen sannolikt är den stora allmänna smittspridningen i samhället.

Men kommissionen riktar samtidigt skarp kritik mot de strukturella brister som gjorde att äldreomsorgen var oförberedd. Det handlar bland annat om otydlig ansvarsfördelning, för låg medicinsk kompetens, otillräcklig bemanning och behov av rimliga arbetsförhållanden.

Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen samt andre vice ordförande i Läkarförbundet, håller med om att de strukturella bristerna bidragit till att äldreomsorgen var illa rustad för pandemin.

– Bristerna har funnits länge, och ingen politiker kan ägna sig åt pajkastning, för alla partier är lika ansvariga. Oavsett om det handlar om kommuner, regioner eller regeringar har politiker från alla partier varit inblandade på olika sätt. Det är ett gemensamt ansvar, och man har inte tagit äldreomsorgen på allvar, säger hon till Läkartidningen.

Hon delar helt slutsatsen att den medicinska kompetensen behöver stärkas i kommunerna.

– Jag är mycket glad över att kommissionen, precis som vi har påtalat länge, föreslår att det bör vara möjligt för kommuner att anställa läkare.

Marina Tuutma pekar dock på att kommunalt anställda läkare är långt från hela lösningen.

– Det vi anser är ännu mer viktigt än att anställa läkare på enskilda boenden är att man har en chefsläkarfunktion i kommunerna, och att man säkerställer att den högsta medicinska kompetensen finns med när man tar strategiska beslut.

Enligt Marina Tuutma är det också viktigt att regionerna säkerställer de läkarresurser som krävs för äldreomsorgen och primärvårdsuppdraget.

– Det är regionerna som ansvarar för förutsättningar som möjliggör att läkarna kan utföra sitt arbete. Om en primärvårdsläkare har ansvar över för många patienter, om listans storlek inte är patientsäker, så kommer det brista. Ingen politiker, myndighet eller Sveriges Kommuner och regioner har velat ta det ansvaret, sätta ner foten och säga vad som är ett patientsäkert uppdrag för en enskild läkare.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) kommenterar kommissionens delbetänkande i ett pressmeddelande.

− Det är viktigt och bra att vi får en konstruktiv och bred genomlysning av hanteringen av pandemin hittills. Det är viktigt för att vi ska kunna åtgärda de brister som finns och bättre rusta äldreomsorgen för framtida kriser. Men kanske viktigast är att regeringen nu skyndsamt rättar till de åtgärder som kommissionen pekar på, säger SKR:s ordförande Anders Knape, i pressmeddelandet.

Enligt SKR är regionerna i dag bättre förberedda på att hantera coronaviruset i äldreomsorgen jämfört med hur det såg ut i våras.

Vad gäller den medicinska kompetensen framhåller Anders Knape att SKR lagt fram förslag om avtalssamverkan mellan kommuner och regioner. Det skulle enligt honom öppna möjligheter för lokalt anpassade lösningar för att stärka läkarkompetensen i särskilda boenden och hemtjänst.

I samband med att kommissionens delbetänkande lämnades över aviserade socialminister Lena Hallengren (S) att en ny utredning ska få i uppdrag att ta fram lagförslag som ska stärka äldreomsorgen.

Anders Knape pekar på att regioner och kommuner fortsätter att arbeta med att höja den medicinska kompetensen och att se till att det finns fler tillsvidareanställda. Han pekar också på att det tagits stora steg vad gäller förbättrad samverkan.

− Vi förväntar oss att den äldrelag, som regeringen nu aviserar, inte kommer att utgöra hinder, utan snarare bidra till den utveckling som nu pågår, säger Anders Knape.

Läs mer:

Coronakommissionen: Strategin att skydda de äldre har misslyckats

Hallengren: Regelverket kring äldreomsorgen för svagt