Resultatet kommer från den första delrapporten av en större uppföljningsundersökning om hälso- och sjukvårdsanställdas arbetsmiljö i södra sjukvårdsregionen hösten 2020, som sammanställts av Kerstin Nilsson, docent vid Arbets- och miljömedicin på Lunds universitet samt professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Rapporten bygger på enkätsvar och öppna frågor som besvarats av 7 781 vårdanställda i Region Skåne från september till och med den 11 december, bland dem drygt 1 000 läkare. 46 procent uppgav att deras arbetsbelastning ökat på grund av pandemin, 10 procent hade fått mindre att göra och 43 uppgav att belastningen var oförändrad.

42 procent mötte, vårdade och undersökte dagligen patienter med konstaterad eller misstänkt covid-19. Nästan 10 procent hade tillfälligt omplacerats till annan tjänst eller arbetsuppgifter och 8 procent hade fått byta till en annan klinik.

Varannan hälso- och sjukvårdsanställd har känt sig mer stressad under pandemin jämfört med normalt. Arbetet har även varit mer fysiskt belastande för mer än var femte. 36 procent uppgav att den tuffa arbetssituationen haft negativ påverkan på deras privatliv.

– Enkäten visar att hälso- och sjukvårdspersonalen befinner sig i en situation som innebär ett stort behov av stöd både personligen och i sina arbetsuppgifter, och det var mycket positivt att 75 procent upplevde att deras närmaste chef var ett tillräckligt gott stöd i deras arbete under pandemin. Men samtidigt behöver även resterande 25 procent uppleva detta, säger Kerstin Nilsson i ett pressmeddelande.

Generellt uppgav de svarande att skyddsutrustningen fungerat bra, men en hel del brister framkom ändå i svaren. Två av fem var oroliga för att smittas av den nya coronaviruset på jobbet och drygt var fjärde oroades för att dö i covid-19. En majoritet, 60 procent, oroade sig dock inte för att själva bli svårt sjuka.

Cirka två av fem angav att det förekommit betydande risker att smittas av covid-19 i deras arbete. En stor majoritet, 77 procent, tyckte att deras arbetsplats haft tillräckligt bra åtgärder för att hindra smitta och 84 procent tyckte att hygienrutinerna varit tillräckliga. Men samtidigt ansåg nästan var fjärde att åtgärderna för att förhindra smitta och ohälsa bland personalen inte har varit tillräckligt bra under pandemin.

Nära var tredje uppgav att det fanns hinder i det dagliga arbetet som gjorde det svårt att fullt ut följa skyddsrutinerna som fastställts under pandemin. Cirka 40 procent tyckte att smittskyddsutrustningen hindrade dem från att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra vis, och ansåg att det riskerade att leda till att man slarvade med utrustningen i stressade situationer. 71 procent tyckte inte att arbetsgivaren gjorde några särskilda insatser för att anpassa arbetsuppgifterna efter medarbetarnas ålder.

Undersökningen är en uppföljning av en stor undersökning bland hälso- och sjukvårdsanställda i Region Skåne våren 2017, »Hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvård«. Delrapporten är den första utifrån resultaten om personalens situation under pandemin. Nästa steg blir fördjupade analyser av resultaten och att ta reda på hur arbetsmiljön skiljer sig mellan olika yrkesgrupper, åldrar och verksamhetsområden.

Varannan har stannat hemma på grund av misstänkt smitta

5 procent av de 7 781 vårdsanställda som ingick i undersökningen uppgav att de haft covid-19. 30 procent uppgav att de haft svåra symtom och 11 procent kände fortfarande av biverkningar eller komplikationer efter sjukdomen. 40 procent uppgav att de varit ungefär lika sjuka som vid en vanlig säsongsinfluensa, 24 procent tyckte att det var lindrigare än så, medan 7 procent inte hade märkt att de varit sjuka.

55 procent trodde att de hade smittats i jobbet. Men inte ens hälften av dem hade fått det anmält som en arbetsskada.

53 procent hade stannat hemma vid ett eller flera tillfällen på grund av misstänkt covid-19.