När det gäller samhällsinstitutioner har läkarna som svarat på enkäten högst förtroende för Läkemedelsverket. 92 procent anger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för hur myndigheten sköter sitt arbete. Därefter följer Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Folkhälsomyndigheten.

I botten på listan finns den egna hemregionen, Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Försäkringskassan.

Enligt läkarna i undersökningen är den viktigaste vårdpolitiska frågan att stärka primärvården.

– Vi har jobbat länge med att få en nationell primärvårdsreform på plats. Vi ser att det finns ett väldigt starkt stöd för det, och att man ser det som en viktig fråga. Primärvården behöver förstärkas med listning på läkare och listningstak. Det är glädjande att se att detta ligger i linje med vad vi har bedömt som viktiga frågor, sa Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale under ett digitalt seminarium där barometern presenterades.

I förtroendebarometern från 2018 rankade läkarna förbättrade arbetsförhållanden för personalen som den viktigaste frågan, men i årets undersökning hamnar den frågan som den näst viktigaste.

– Det kanske på vissa sätt är lite förvånande att förbättra arbetsförhållanden har halkat ner under pågående pandemi. Vi vet att trycket varit hårt. Många har gått långa och tuffa arbetspass, sa Sofia Rydgren Stale.

I årets barometer fanns också en fråga om Sveriges coronastrategi. Nästan 8 av 10, eller 78 procent, av de tillfrågade läkarna håller med om att den svenska strategin huvudsakligen varit rätt.

Bland medierna har läkarna störst förtroende för Läkartidningen. Därefter följer Dagens Medicin, Sveriges Radio och Sveriges Television.

Läkarnas förtroendebarometer görs på uppdrag av kommunikationsbyrån Narva.

Resultaten bygger på enkätsvar från 102 läkare. Undersökningen genomfördes under oktober och november i år, och totalt fick 200-250 läkare möjlighet att svara på enkäten genom en onlinepanel.

Mer information om läkarnas förtroendebarometer finns här.