Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har på regeringens uppdrag tittat närmare på det vetenskapliga stödet för vård, behandling och rehabilitering vid långvariga symtom av covid-19.

En slutsats är att alltså att få studier om vård och behandling av långvariga symtom vid covid-19 – symtom mer än sex veckor efter insjuknandet – har publicerats så här långt. Men många resultat är i pipeline och många studier är på gång, konstaterar SBU.

Fram till den 9 november har SBU hittat närmare 400 pågående studier som tittar närmare på symtombild och förekomst av långvariga symtom av covid-19. Av dem är ett 60-tal behandlingsstudier. Myndigheten efterlyser dock fler behandlingsstudier hos patienter som vårdats hemma eller i öppenvård, samt behandlingsstudier med barn, eftersom de flesta pågående studier gäller patienter som vårdats på sjukhus.

När det gäller de resultat som publicerats så här långt hittade SBU 26 studier om långvariga symtom, som bedömdes ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Efter att ha gått igenom dem identifierade myndigheten en lång rad långvariga symtom. Det är dock fortfarande oklart hur vanligt det är med den typen av symtom, enligt rapporten. I de studier som myndigheten gått igenom varierar förekomsten mellan 4 och 78 procent, beroende på patientgrupp och symtom.

Den högsta siffran rörde kvarstående hjärtbesvär i en blandad grupp patienter varav en del hade tidigare sjukdomar. Den lägsta gällde nedsatt lukt- och smaksinne hos patienter i öppen och slutenvård. Och i en studie av tidigare friska värnpliktiga uppvisade var tredje ung man någon lungpåverkan sex veckor efter genomgången infektion.

Om behandling och rehabilitering identifierades en enda relevant studie. Studien handlade om rehabilitering av äldre patienter som utfört andningsövningar under sex veckors tid, med positiva resultat.

 

Långvariga symtom vid covid-19

De upplevda symtom som rapporterats har främst varit trötthet, andfåddhet, hosta, hjärtklappning och försämrat luktsinne. Men även bröstsmärtor, muskel- och ledvärk, viktnedgång, mag-tarmbesvär, hudförändringar, en försämrad livskvalitet samt en allmänt försämrad fysisk respektive psykisk hälsa har redovisats.

Kliniska mått som rapporterats har varit försämrad lungfunktion och förändringar i lungor, hjärt- och kärlpåverkan som hjärtmuskelinflammation, förändringar i hjärnan samt försämrat lukt- och smaksinne.

Eftersom sjukdomen är ny kan det inte uteslutas att det förekommer andra långvariga symtom som ännu inte har rapporterats i vetenskapliga artiklar.

Källa: SBU-rapport; Långvariga symtom vid covid-19