X-bunden adrenoleukodystrofi (X-ALD) är en medfödd sjukdom som kan ge mycket olika symtom. Den allvarligaste formen drabbar enbart pojkar och försämrar gradvis kroppens funktioner. När barnet insjuknar är det oftast för sent för behandling, och de flesta dör inom ett par år.

Förra året föreslog Socialstyrelsen nationell screening via PKU-provet, eftersom det skulle göra det möjligt att upptäcka den allvarligaste formen av sjukdomen medan den fortfarande kan behandlas med en stamcellstransplantation.

Nu – när förslaget varit på remiss – har myndigheten alltså ändrat sig. Eftersom det inte är tillräckligt klarlagt att de positiva effekterna överväger de negativa rekommenderar myndigheten inte nationell screening.

Det är bland annat osäkert hur många pojkar med anlag för X-ALD som screeningen skulle upptäcka. Det går inte heller att avgöra i förväg vilka anlagsbärare som blir allvarligt sjuka – det visar sig först efter flera år. Att alla anlagsbärare måste delta i ett omfattande uppföljningsprogram, något som kan skapa oro för berörda familjer, är ytterligare en nackdel.

Det kan dock bli aktuellt med en ny bedömning framöver, enligt Socialstyrelsen.

Möjligheterna för ett screeningprogram skulle till exempel förbättras om regionerna eller andra aktörer skapar ett register för X-ALD. De negativa effekterna av screeningen skulle också minska om det blir möjligt att särskilja anlagsbärare som drabbas av allvarlig sjukdom från dem med lindrigare varianter. Då skulle enbart barn som har nytta av det behöva följas upp.

Oklart hur många som drabbas

Enligt Socialstyrelsen är det oklart hur många som drabbas av X-ALD. Myndigheten har tidigare uppskattat att en till två pojkar drabbas av den allvarligaste sjukdomsformen och att tre till fyra pojkar med sjukdomsanlag skulle upptäckas vid eventuell screening i Sverige varje år.

Uppskattningen gjordes utifrån data från ett pågående screeningprogram i New York, i brist på data från Sverige. Ny information tyder dock på att antalet anlagsbärare kan variera mer mellan befolkningar än man tidigare trott. Ett screeningprogram i Minnesota har upptäckt en mycket större andel anlagsbärare än i New York och andra undersökta befolkningar.

Källa: Socialstyrelsen