Karin Nerman, ST-läkare i anestesi och intensivvård. Foto: Marcus Saastamoinen.

Belastningen på sjukvårdspersonalen som slet hårt under våren ökar återigen. Men huruvida de får någon extra ersättning under den andra vågen varierar mellan olika regioner.

En region som har infört särskilda covid-ersättningar är Östergötland. I november beslutade regionen bland annat att medarbetare som arbetar på en avdelning som har minst 50 procent covidpatienter ska få 300 kronor extra per arbetat pass. För läkare utgår också extra ersättning med 300 kronor per timme vid arbete under extra jourpass.

Andra regioner, som Gotland och Kronoberg, svarar nej på frågan om de ger någon extra ersättning till vårdpersonal vars arbete påverkas mycket av covid-19.

I Gävleborg har frågan om extra pengar väckt starkt engagemang. Vårdpersonal inom verksamhetsområde anestesi vid Gävle sjukhus skickade i förra veckan ett brev till regionstyrelsen och höga tjänstemän med krav på extra ersättning för insatserna under pandemin.

En av läkarna som ställt sig bakom brevet är Karin Nerman, ST-läkare i anestesi och intensivvård. Hon berättar att läkarna hade extra ersättning för jourerna under den första vågen, men att det avtalet nu löpt ut.

– I våras när vi började jobba väldigt mycket tänkte jag inte ens på att man skulle ha någon mer ersättning utöver lönen. Men efter ett tag började jag tänka att vi faktiskt inte får välja om vi vill jobba mer – vi måste jobba mer, säger hon.

Karin Nerman fortsätter:

– När vi nu igen börjar jobba väldigt mycket, och personal i stort sett fått checka ut från sin familj i flera veckor, så känns det inte helt rimligt att det ska fortsätta så utan att man ska få någon form av kompensation.

Johnny Hillgren, chef för verksamhetsområde anestesi i Gävleborg, uppger i ett mejl till Läkartidningen att det pågår förhandling avseende jourersättningar men att dessa ännu inte är klara.

I hårt pressade Region Stockholm finns det inget övergripande beslut om extra ersättning. Men Ulrika Sundquist, HR-direktör regionen, skriver i ett mejl till Läkartidningen att vissa av regionens verksamheter beslutat om extrapassersättningar för att underlätta en svår bemanningssituation under jul och nyår.

»Vidare har vissa akutsjukhus beslutat att de medarbetare som fullgör arbetspass om 12–13 timmar inom ramen för sin ordinarie veckoarbetstid vid IVA-verksamheten får en viss en viss ersättning för det«, skriver Ulrika Sundquist.

Västra Götalandsregionen hade under våren en särskild covid-ersättning på 500 kronor extra per pass. Ersättningen gick till medarbetare som tjänstgjort på enheter som endast behandlar inneliggande smittsamma covid-19-patienter och där det krävs att man bär skyddsutrustning.

Emelie Hultberg, ordförande för Västra Götalands läkarförening, var inte helt förtjust i ersättningen eftersom den enligt henne slog snett.

– Man exkluderade alla inom ambulansverksamheten som kan ha kört covidsjuka, och alla på akutmottagningarna och i primärvården som jobbat i full skyddsmundering, säger hon.

Ersättningen gällde inte heller vid jour och beredskap.

– Det innebar att allt det arbete som läkare har gjort under nätter och helger inte ersattes. De har aldrig fått någon femhundralapp. Det upplägget tror jag ingen är sugen på att få tillbaka.

Ersättningen på 500 kronor ser inte ut att återkomma i vinter. Regionen har däremot beslutat att modellen för extra ersättningar som vanligtvis gäller under somrarna också kan användas under vintern, mellan den 1 december och 10 januari.

Beslutet, som inkluderar all vårdpersonal, innebär möjlighet till 8 000 kronor extra för en frivilligt flyttad semestervecka, eller 1 600 kronor för enstaka flyttade semesterdagar. Dessutom ersätts ett extrapass med 160 kronor extra i timmen. Det är samma extra timpeng som Region Skåne valt att ge medarbetare som tar extra pass mellan den 14 december och 5 januari 2021.

Emelie Hultberg är positiv till modellen i Västra Götaland, men konstaterar samtidigt att det är stor skillnad att lägga på 160 kronor på timlönen för en undersköterska jämfört med att göra det på en överläkarlön.

– Vi hade hellre sett att det var någon typ av faktor eller liknande, att man får en ersättning som motsvarar grundlönen. Annars tycker vi väl att upplägget är bra, inte minst att man får möjlighet att jobba med frivillighet när det gäller att ta extra pass eller skjuta upp sin semester. Det tycker vi är bra. Vi märker att folk är jättetrötta och jätteslitna nu.

Exempel på covidersättningar under andra vågen

Region Uppsala har beslutat om ett lönetillägg på 500 kronor i veckan till de yrkesgrupper och avdelningar som bedöms arbeta i huvudsak med covidvård. Dessutom utgår ett tillägg om 50 kronor per timme vid förtätad helgtjänstgöring. Respektive förvaltning avgör om och under vilken period ersättningarna ska tillämpas, samt vilka yrkesgrupper och avdelningar som i huvudsak bedöms arbeta med covidvård.

Region Västmanland ger förstärkta ersättningar för övertid och arbete på viss obekväm arbetstid under december och januari. För personal som omdisponeras till covidvård utgår lönetillägg på 200 kronor per planerat pass. För läkare ersätts arbete under jour från fredag kväll till måndag morgon med faktor 2,4 i stället för 2,0.

Region Skåne har infört en särskild ersättning för medarbetare som arbetar extra pass. Det handlar om 160 kronor i timmen utöver ersättningen i gällande kollektivavtal. Den extra ersättningen gäller från och med 14 december i år till 5 januari 2021.

I Region Dalarna får medarbetare, inklusive läkare och första linjens chefer, som vårdar covid-19-patienter ett tillfälligt lönetillägg på 5 000 kronor i månaden. Medarbetare som tar vakanta arbetspass kan också erbjudas en extra ersättning av sina verksamhetschefer. För extra dag- eller kvällspass på minst 6 timmar ska ett tillägg på 1 100 kronor kunna erbjudas.

I Region Jönköpings län finns inga särskilda tillägg för just covidvård. Däremot kompenseras alla anställda med en extra ersättning om 6 000 kronor vid extra pass eller flytt av fastställd ledighet under jul och nyår.