Häromdagen berättade Läkartidningen att Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) åtalsanmält ännu ett ärende. Detta eftersom det enligt ÖNEP finns skälig misstanke om att en läkare bakom en privat klinik som tar emot patienter med långtidscovid bedrivit forskning utan etiskt tillstånd.

Men åklagare har alltså fattat beslut om att inte inleda förundersökning i ärendet. Åklagaren konstaterar bland annat att forskningen beviljats tillstånd i efterhand och att det inte förväntas gå att styrka uppsåtligt eller grovt oaktsamt agerande.

Förra året åtalsanmälde Överklagandenämnden för etikprövning den testning för antikroppar mot sars-cov-2 som bland andra Åke Lundkvist, professor vid Uppsala universitet, genomfört bland vänner och bekanta i Stockholmstrakten.

Enligt ÖNEP rörde det sig om forskning som skulle ha etikprövats – och därmed ett brott mot etikprövningslagen. I september kunde Läkartidningen också berätta att åklagare fattat beslut om att inleda förundersökning.

Nu utreder ÖNEP ytterligare ett ärende där Åke Lundkvists forskning är i fokus. Den här gången handlar det om en uppmärksammad studie som visade att ett visst snabbtest för antikroppsförekomst mot sars-cov-2 hade hög träffsäkerhet.

– Vi försöker utreda om det här är forskning som omfattas av kravet på etikprövning, säger Jörgen Svidén, kanslichef på ÖNEP, till Läkartidningen.

Läkartidningen berättade om fallet i november, efter att UNT rapporterat att två forskare som själva står som medförfattare till studien flaggat för att den saknat etiskt tillstånd. Forskarnas chef hade då gjort en anmälan till rektorn på Uppsala universitet för bedömning av om ärendet skulle tas upp av universitetets nämnd för utredning av avvikelse från god forskningssed.

Nu har Uppsala universitet i stället lämnat ärendet vidare till ÖNEP. Enligt Jörgen Svidén kommer myndigheten sannolikt fatta beslut om en eventuell åtalsanmälan i februari.

Läkartidningen har sökt Åke Lundkvist för en kommentar.

När det gäller den antikroppstestning som redan är föremål för förundersökning har Åke Lundkvist motsatt sig att det skulle handla om forskning.

»Vi har aldrig betraktat vårt antikroppstestande bland vänner och bekanta som någon forskning eftersom det varken planerades, genomfördes, dokumenterades, analyserades eller var tänkt att publiceras vetenskapligt«, sa han i en intervju här i Läkartidningen i höstas.

Läs också:

Studier om långtidscovid åtalsanmäls

Uppsalaprofessor anmäld igen

Utredningen av prefektens ansvar för antikroppstestning läggs ned

Virusforskare: Ofattbart beslut att åtalsanmäla antikroppstestning

Förundersökning inleds mot forskare bakom antikroppsstudie

Covidstudie olaglig enligt etiknämnd

Debatt: Åtalsanmälan för covidtest: Var dras gränsen för forskning i framtiden?