Begår en läkare som röjer journaluppgifter om en annan läkare som hen har som patient ett brott mot tystnadsplikten eller inte? Bedömningen går isär, som Läkartidningen har berättat i en tidigare artikel. Ja, menar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Nej, menar flera åklagare.

De senaste åren har tillsynsmyndighetens avdelning i södra Sverige fått in flera anmälningar från läkare i Skåne som rör patienter som också är läkare. De behandlande läkarna har röjt hälsouppgifter om sina patienter eftersom de befarat att läkarna utgör en fara för patientsäkerheten. Men läkarna som larmat har i stället anmälts av Ivo för misstänkt brott mot tystnadsplikten. Ett brott som kan ge böter eller upp till ett års fängelse.

Åklagarna har dock lagt ner ärendena direkt, utan att inleda en förundersökning. Motiveringen har varit att uppgifterna inte »ger anledning att anta att något brott som hör under allmänt åtal har förövats«. Åklagaren Pia Björnsson vid Malmö åklagarkammare, som haft ett av ärendena, säger till Läkartidningen att det enligt hennes bedömning inte fanns anledning att tro att läkaren har begått ett brott.

För att få rättslig vägledning har Ivo överklagat åklagarnas beslut i tre fall. Ett fall är preskriberat. Men nu har Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö omprövat åklagarnas beslut att lägga ner förundersökningarna i de två andra fallen. Vice överklagare Magnus Johansson ger Ivo rätt. Det kan vara ett brott mot tystnadsplikten när behandlande läkare anmäler en kollega som läkaren har som patient. Nu beordrar myndigheten att en förundersökning ska inledas – denna gång av en ny åklagare – för att få klarhet i om brott har begåtts. Magnus Johansson skriver i skälen för beslutet att han anser att beslutsunderlaget är otillräckligt för att fatta beslut om att inte inleda en förundersökning.

Enligt lagen får man inte röja sekretessbelagda uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att det är till men för den enskilde. Men det finns undantag som gör det tillåtet att lämna ut sådana känsliga uppgifter. Ett är om Ivo begär att få ut uppgifterna. Enligt patientsäkerhetslagen har även vårdgivare en skyldighet att skyndsamt anmäla en legitimerad person som är eller har jobbat hos vårdgivaren och bedöms utgöra en fara för patientsäkerhet.

Men vem är då vårdgivaren? Ivo anser att det är arbetsgivaren. Enligt tillsynsmyndigheten får däremot en läkare eller annan legitimerad vårdpersonal inte på eget initiativ lämna ut hälsouppgifter om patienter och bryta sin tystnadsplikt. Det gäller även om en patient exempelvis skulle ha psykiska problem, drogmissbruk eller andra allvarliga hälsoproblem. Om en läkare bedöms få lämna ut hälsouppgifter om en kollega som söker vård, befarar Ivo att det kan leda till att legitimerad vårdpersonal undviker att söka vård.

– Vi har tolkat regelverket på det viset att om du som enskild läkare behandlar en patient som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, så har du i din läkarroll sekretess. I det vårdande ögonblicket är läkaren inte arbetsgivarens förlängda arm, sa Petra Boltes, inspektör på Ivo, till Nyhetsbyrån Siren i höstas.

Magnus Johansson på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö gör samma bedömning som Ivo, behandlande läkare är inte vårdgivare och därför inte heller skyldig att göra en anmälan. Han konstaterar dock att ytterligare utredningsåtgärder krävs för att bedöma om gärningen skett med uppsåt eller av oaktsamhet eller om omständigheterna är sådana att brottet kan bedömas som ringa, det vill säga mindre allvarligt.

Kerstin E Eriksson, senior åklagare på Åklagar­myndighetens utvecklingscentrum som handlägger Ivos överklaganden, beskriver frågan som principiellt viktigt. Det handlar om vad som väger tyngst – tystnadsplikten eller patientsäkerheten.

– Om läkare och även annan vårdpersonal inom sjukvården riskerar att bli anmälda när de hör av sig till Ivo, är det viktigt att få detta avgjort så snart som möjligt, bland annat för att vårdpersonalen ska veta vad som gäller. Som jag ser det vill Ivo ha någon sorts rättslig vägledning, säger hon till Dagens Medicin.