I november konstaterade Diskrimineringsombudsmannen (DO) att Läkarförbundet diskriminerat en medlem som påtalat att han utsattes för antisemitiska trakasserier på Karolinska universitetssjukhuset. DO har tagit del av ljudinspelningar där det framgår att en företrädare för förbundet meddelat läkaren att förbundet inte tänkte föra fram anklagelsen om antisemitism till arbetsgivaren eftersom det skulle kunna skada förbundets relation till arbetsgivaren.

DO:s bedömning är att beskedet var ägnat att avskräcka medlemmen från att anmäla de upplevda trakasserierna, och därmed var beskedet en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

DO har också undersökt om Läkarförbundet i andra avseenden inte gett medlemmen stöd av skäl som har samband med etnisk tillhörighet. Här gör DO bedömningen att utredningen inte ger stöd för att Läkarförbundet diskriminerat medlemmen.

Anmälan till DO gjordes av fyra överläkare i Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid Karolinska universitetssjukhuset i januari 2019. Läkarna var kritiska till hur Stockholms läkarförening och Karolinskas läkarförening agerat i ärendet.

Nu, när DO:s beslut har offentliggjorts, riktar aktionsgruppen återigen kritik mot Läkarförbundet. I en skrivelse som skickats till förbundet pekar aktionsgruppen bland annat på att World Medical Association (WMA) har en mycket skarp gräns när det gäller tolerans för antisemitism och rasism, men att gränsen är »oroväckande otydlig« från förbundets, Stockholms läkarförenings och Karolinskas läkarförenings sida.

»Den judiske läkarens utsatthet och förbundets underlåtenhet att agera sänder ett tydligt budskap: det är lönlöst att vända sig till Läkarförbundet i ett ärende som rör trakasserier pga. antisemitism eller rasism«, skriver aktionsgruppen.

De undrar också om Läkarförbundet är till för medlemmarna eller om förbundet är ett »villigt redskap för arbetsgivaren«. DO:s tillsyn pekar tydligt på behovet av expertis och engagemang inom förbundet för att kunna företräda medlemmarna på ett korrekt sätt, menar aktionsgruppen.

»Vi vill ha uppmärksamma Läkarförbundets ansvar gentemot medlemmar och vill uppnå att Läkarförbundet både internt reflekterar och påbörjar konkret förbättringsarbete med anledning av att Läkarförbundets representanter missgynnat och diskriminerat mot en judisk medlem«, skriver företrädare för aktionsgruppen i ett mejl till Läkartidningen.

De anser att förbundet och dess lokala förening vid sjukhuset efter DO:s beslut borde ha agerat på ett öppet och transparent sätt för att markera förbundets uppgift att föra medlemmars talan.

»För att försäkra sig om fortsatt förtroende för förbundet borde de upprätta en visselblåsarfunktion för att sådant ska kunna rapporteras«, skriver aktionsgruppen.

De är också kritiska till hur Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, uttryckte sig i en artikel i Läkartidningen i samband med att DO:s beslut blev offentligt.

Johan Styrud sa bland annat att han beklagade DO:s bedömning, men att »DO får stå för vad de tycker«. Han uppgav också att Stockholms läkarförening sett över sina rutiner och att ett värdegrundsarbete pågår.

Enligt Aktionsgruppen förmedlar Johan Styruds uttalande »en arrogans och närmast total brist på insikt om tyngden och allvaret i DO:s tillsynsbeslut«.

Stockholms läkarförening har ännu inte svarat aktionsgruppen, men Johan Styrud reagerar starkt på skrivelsen.

– Jag blir väldigt överraskad och ledsen. Vi är väldigt noga, både från Stockholms läkarförening och från förbundet, med att det inte får förekomma någon diskriminering på någon grund överhuvudtaget.

Han betonar att det som DO slagit ned på är uttalanden från en tjänsteman från Stockholms läkarförening och att det bygger på kortare urklipp ur ett 90 minuter långt samtal.

– I övrigt får varken Läkarförbundet, Stockholms läkarförening eller Karolinskas läkarförening någon kritik, säger Johan Styrud.

Vad gäller kritiken om att han gett uttryck för arrogans och brist på insikt om allvaret i DO:s beslut säger han:

– Jag tar verkligen avstånd från den beskrivningen av mig. Jag har lagt ner väldigt mycket tid på det här ärendet och jag har verkligen försökt se det här ur medlemmens synvinkel så långt som möjligt. Sedan det här ärendet började har vi också vidtagit åtgärder i form av en ganska omfattande utbildning, och vi har diskuterat alla former av diskriminering, både inom sektionerna och i Stockholms läkarförening.

Johan Styrud reagerar också på en formulering i aktionsgruppens skrivelse om att medlemmen i det här fallet lämnats utan stöd och hjälp från sjukhusets läkarförening.

– Det är att verkligen måla om världsbilden. Den här medlemmen har fått enormt mycket hjälp och stöd.

Uppdaterad 2021-02-09: I en tidigare version uppgav Johan Styrud att medlemmen i höstas erbjudits extern hjälp med att få en bedömning av annan jurist för att kunna driva ärendet vidare. Johan Styrud förtydligar senare att det handlar om en second opinion från LO-TCO Rättsskydd – det är dock oklart om detta ännu har kommunicerats till medlemmen. Men medlemmen har inte erbjudits ett externt ombud.

Läs mer:

DO: Läkarförbundet diskriminerade medlem

Karolinska får kritik för bristande diskrimineringsutredning

DO utreder repressalier mot judisk läkare på Karolinska

Karolinska agerade inte tillräckligt snabbt vid antisemitismanklagelser

Antisemitismärendet på Karolinska: Läkarföreningar DO-anmäls.

125 läkare ger KS läkarförening stark kritik efter antisemitiska trakasserier