Som Läkartidningen tidigare har skrivit har Norrbotten länge kämpat med ekonomiska bekymmer. Tidigare har regionen aviserat att en dryg miljard måste sparas inom fem år. Fram till 2022 ska 700 miljoner sparas. För att få bukt med de skenande kostnaderna har regionen tagit hjälp av externa konsulter och dragit åt svångremmen.

Men när pandemiåret 2020 ska summeras ekonomiskt ser det bättre ut än förväntat. Regionledningen beskriver det till och med som ett ekonomiskt rekordår. Regionen gör ett överskott på 877 miljoner kronor, vilket är 438 miljoner bättre än budget. Anledningarna är enligt ledningen flera: ökade statsbidrag, inställda operationer på grund av pandemin men även de åtstramningar som har gjorts i regionen.

– Det är ett väldigt starkt resultat som vi är mycket nöjda med. Dels ger omställningen resultat, dels har vi fått ersättning från staten. Jag är särskilt tillfreds med att den egna verksamheten lyckas ta ner kostnader i linje med våra uppsatta mål, de gör ett mycket bra jobb, säger regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård, som representerar Sjukvårdspartiet, i ett pressmeddelande.

Det generella statsbidraget har ökat, men regeringen har även ersatt Norrbotten med 404 miljoner kronor för ökade kostnader i och med pandemin. Covid-19 har lett till ökade kostnader för sjukvården, men samtidigt har andra vårdkostnader minskat när planerade ingrepp pausats. När det gäller de uppskjutna ingreppen har regionen en stor kostnad som väntar i takt med att vårdskulden ska betas av, påpekar regiondirektören Anna-Stina Nordmark-Nilsson.

– Det kommer att kosta pengar att korta vårdköerna som skapats under pandemin. Att vi har fått det här tillfälliga tillskottet gör inte ekonomin bättre på sikt. Vår omställning måste fortsätta för att vi ska nå en ekonomi som är hållbar i längden, säger hon i pressmeddelandet.

Hösten 2019 påbörjade regionen en omställning för att få ekonomin i balans. Bland annat har antalet anställda minskat med 311 personer sedan dess och kostnaderna för inhyrd personal minskade med 49 miljoner kronor förra året. Åtgärderna ledde till en kostnadsminskning på totalt 215 miljoner kronor förra året.

– Vi har fått ägna mycket kraft och tid åt att hantera covid-19, men vi har ändå fortsatt att parallellt arbeta med vår omställning med stor målmedvetenhet. Det syns tydligt på vårt fantastiska resultat att omställningsarbetet har haft effekt, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson i pressmeddelandet.

 

Läs också:

Omstridd organisation klubbas igenom i region Norrbotten

Jakt efter besparingar på Norrbottens sjukhus

Ökad rotation bland vårdpersonal föreslås i Norrbotten

Misslyckad akutläkarsatsning vid Sunderby sjukhus

Kraftiga besparingar i Norrbotten