Revisorerna har granskat om styrelserna och nämnderna i Region Skåne har haft tillräcklig intern kontroll när det gäller inköp av varor och tjänster. Man har tittat på om lagen om offentlig upphandling, upphandlingspolicy, avtal och regelverk för direktupphandlingar har följts. Och det finns flera brister.

Stickprov inom primärvårdsnämnden och sjukhusstyrelserna för Skånes universitetssjukhus, Ystad och Hässleholm visar exempel på avsaknad av dokumentation. Det strider mot kraven i lagen om offentlig upphandling, som säger att direktupphandlingar för mer än 100 000 kronor ska dokumenteras.

Revisorerna konstaterar också att hanteringen av direktupphandling är decentraliserad, och bedömer därför att den därför inte är enhetlig i regionen. De bedömer att det finns en risk att otillåtna upphandlingar görs.

Direktupphandling får användas vid »synnerliga skäl«. Men i Skåne saknas dokument som visar på omständigheterna när det undantaget åberopas. Det är en brist, då det inte går att spåra vilka överväganden som gjorts, skriver revisorerna i rapporten.

Revisorerna konstaterar vidare att det förebyggande arbetet mot mutor och korruption behöver utvecklas. Det behövs också utbildning och information för att den typen av arbete faktiskt ska göras i praktiken. Och för att göra det behöver regionen ha en antikorruptionspolicy som sätter ramarna för det förebyggande arbetet.

Revisorerna ger en rad förslag till åtgärder. De rekommenderar bland annat att regionstyrelsen tar fram en antikorruptionspolicy och stärker arbetet mot korruption och mutor. De kritiserade vårdnämnderna och styrelserna rekommenderas säkerställa att direktupphandling sker enligt lag och regionens anvisningar, och att dokumentation och uppföljning görs ändamålsenligt.

Rapporten är sammanställd av revisionsföretaget PWC. Förra året granskade de upphandlingen av det digitala verktyget Vårdexpressen. Slutsatserna var att upphandlingen innehöll flera brister såsom intressekonflikter, jävsituationer och otillbörligt gynnande.

Projektet med Vårdexpressen var tänkt att ge Skåne digital primärvård med ett smart anamnessystem som skulle bygga på artificiell intelligens. Enligt tilldelningsbeslutet 2018 var avtalet värt 320 miljoner kronor.

Men i början av 2020 avbröts projektet och i samband med PWC:s utredning polisanmäldes upphandlingen eftersom det fanns misstanke om brott. Nyligen sa åklagaren i fallet till tidningen Computer Sweden att åtal för mutbrott och trolöshet mot huvudman förbereds.

 

Läs även

Skånes affär om digital primärvård polisanmäls

Upphandling av IT-system kritiseras