Under pandemin har krislägesavtalet diskuterats flitigt. Flera läkarföreningar tycker att deras lokala lösningar på verksamhetsnivå har varit bättre. På riksplan menar Läkarförbundet att avtalet borde ha använts tidigare i flera regioner, och att det sannolikt hade kunnat användas för fler läkare.

Också Vårdförbundet är kritiskt efter att några regioner aktiverat och inaktiverat avtalet under den andra vågen i pandemin, utan att alls ha anvisat någon personal på det. Ordförande Sineva Ribeiro menar att medlemmarna sliter utan rätt ersättning och har flaggat för att fackförbundet kan komma att lämna avtalet helt.

Om ett fackförbund vill lämna avtalet kan de göra det med verkan från den 1 september varje år. Och med sex månaders uppsägningstid, måste de alltså begära utträde den sista februari. Är det inte gjort, måste man vänta till nästa år om man vill utträda.

Nu har dock Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och fackförbunden enats om att tillfälligt korta uppsägningstiden till tre månader. Det gör att facken inte behöver bestämma sig förrän till den sista maj. Anledningen är att man inte vill att fackförbunden ska lämna krislägesavtalet mitt under pandemin och innan SKR och förbunden hunnit klart med den utvärdering som pågår.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och regioner. Foto: Hans Alm

– Det vore det väldigt olyckligt om avtalet sägs upp nu, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och regioner.

Hon fortsätter:

– Hela syftet är att ingen ska känna sig tvingad att säga upp avtalet utan att vi ska kunna genomföra utvärderingen som planerat, och utifrån vad vi ser i den ta ställning till om man behöver göra några eventuella justeringar i avtalet. I den bästa av världar kan parterna hantera det utan att det ska behöva bli ett skarpt förhandlingsläge.

Utvärderingen är tänkt att vara klar innan sommaren, alltså innan facken måste ha bestämt sig för om de ska lämna avtalet i år. En av sakerna som parterna tittar på i utvärderingen är hur bra avtalet fungerar i en utdragen kris. Fackförbund har tidigare påpekat att avtalet från början var tänkt för kortare skeenden i begränsad omfattning.

– Vad vi ska skruva på i avtalet återstår att se, det får utvärderingen utvisa. Men man kan konstatera att just detta är en särskild utmaning under pandemin. Det behöver vi diskutera och fundera på om man ska ta in i avtalet eller försöka lösa på andra sätt, säger Jeanette Hedberg.

Fackförbunden inom vårdsektorn har som sagt ställt sig frågande till nyttan med avtalet. Men från SKR:s sida tycker man att ett krislägesavtal behövs för att hantera anställningsvillkoren på ett bra sätt i kris.

– Villkoren i avtalet fungerar i stort bra, vad vi kan se. Den främsta utmaningen är den långa utdragna belastningen på personalen, säger Jeanette Hedberg.

Som Läkartidningen tidigare berättat har SKR permanent infört en ny regel efter fackförbundens kritik. Enligt den ska regionerna skicka med en tidsplan för när man ska anvisa personal, när de begär att aktivera avtalet.

 

Läs även:

Region Uppsala lämnar krislägesavtalet

Värsta läget hittills i Jönköpings län – krislägesavtal kvar

Läkarförbundet Skåne överväger andra lösningar än krislägesavtalet

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

Kluvet om krislägesavtal i Skåne

Läkare i Jönköping börjar jobba på krislägesavtal

KRISLÄGESAVTALET

I mars förra året kom Läkarförbundet överens med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona om ett krislägesavtal. Avtalet kan aktiveras av arbetsgivarorganisationerna och reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation:

  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
  • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.

Källa: Sveriges Kommuner och regioner